Wsparcie dla osób z Ukrainy w Chatce Żaka

Chatka Żaka oferuje pomoc i wsparcie dla osób przybyłych do Lublina w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Przewidziana jest możliwość skorzystania z porady prawnej, pomocy tłumacza z języka ukraińskiego a także psychologa oraz osoby duchownej. Akademickie Centrum Kultury i Mediów zapewnia też dostęp do informacji – będzie można skorzystać m.in. z sali komputerowej z dostępem do internetu i urządzeń wielofunkcyjnych przystosowanych dla osób ukraińskojęzycznych.

Staramy się również o stworzenie ogólnodostępnej sieci wi-fi. Została też utworzona m.in. przestrzeń, gdzie mamy mogą przebywać ze swoimi dziećmi. W Chatce Żaka będzie można odpocząć, skontaktować się z najbliższymi oraz uzyskać niezbędne informacje. W tej dziedzinie pomocne jest Akademickie Radio Centrum, które nadaje audycje w języku ukraińskim co godzinę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-9:30 i 15:30-17:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:30-10:30.

Ponadto Zespół Chatki Żaka w ścisłej współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Centrum Europy Wschodniej, Centrum Kultury Fizycznej oraz wolontariusze oprócz wsparcia w bieżących potrzebach będą organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży. W programie przewidziane są m.in.: zajęcia plastyczne, ruchowe, animacje dla dzieci, wzajemna nauka języka – prowadzone przez studentów ukraińskich i pracowników. Od 19 marca będzie się odbywać przegląd kina ukraińskiego.

__________________

UKR

Підтримка для українців в Хатці Жака (Chatka Żaka)

Хатка Жака пропонує допомогу та підтримку особам, які приїхали до Любліна внаслідок конфлікту в Україні. Тут ви зможете скористатись юридичною консультацією, допомогою перекладача з української мови, а також психолога та священнослужителя. Між іншим, Академічний центр культури та медіа надає доступ до комп’ютерної кімнати та Інтернету, а також багатофункціональних пристроїв, пристосованих для україномовних осіб. Ми також працюємо над сформуванням загальнодоступної мережі Wi-Fi. Крім того, ми створили простір, де мами можуть проводити час зі своїми дітьми. У Хатці Жака ви зможете відпочити, зв'язатися з близькими та отримати необхідну інформацію. Університетське радіо “Centrum” веде мовлення українською щогодини з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 9:30 та з 15:30 до 17:30, а також у суботу та неділю з 8:30 до 10:30. Команда Хатки Жака, у тісній співпраці з факультетом педагогіки та психології, Центром східної Європи, Центром фізичної культури і волонтерами, окрім допомоги у вирішенні поточних питань, організовуватиме заходи для дітей та підлітків. Програма включає, між іншим, заняття з образотворчого мистецтва, фізичну активність, анімацію для дітей, взаємне вивчення мови. Заняття будуть проводити українські студенти та працівники. З 19 березня відбуватиметься огляд українського кіно.

_________________________

ENG

Support for people from Ukraine in Chatka Żaka

Chatka Żaka offers help and support to people who came to Lublin as a result of the conflict in Ukraine. There is a possibility to receive legal advice, a Ukrainian translator as well as a psychologist or a priest. The Academic Centre for Culture and Media will also provide access to information - there will be a computer room with Internet access and multifunctional devices adapted for Ukrainian speakers. We are also trying to create a public wi-fi network. A space where mothers can stay with their children has also been created. In Chatka Żaka, it will be possible to relax, contact the loved ones and obtain necessary information. This is facilitated by the Academic Radio Centre, which broadcasts in Ukrainian every hour from Monday to Friday from 7:30 a.m. to 9:30 a.m. and from 3:30 p.m. to 5:30 p.m., and on Saturdays and Sundays from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. What is more, Chatka Żaka’s team is in close cooperation with the Faculty of Pedagogy and Psychology and the Centre for Eastern Europe and the Centre for Physical Culture, as well as volunteers, in addition to supporting current needs, will organize activities for children and teens. The programme includes: art and movement activities, animations for children, mutual language learning - conducted by Ukrainian students and employees. From March 19, a review of Ukrainian cinema will be organized.

    Aktualności

    Autor
    Paweł Bik
    Data dodania
    3 marca 2022