X DZIEŃ HISTORYKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Dniu Historyka. 23 października 2018 r. pod hasłem "Granice i Pogranicza" odbędzie się szereg spotkań, wykładów oraz warsztatów.

Program X Dnia Historyków

Wykłady i spotkanie autorskie

Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS

10.00-10.20

Mikołaj Kopernik– człowiek wielu kultur
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uniwersytet Mikołaja Kopernikaw Toruniu,nPrezes Polskiego TowarzystwanHistorycznego


 10.20-10.40

Limes Romanus – symbol wielkości czy słabości państwa rzymskiego?
dr hab. Ireneusz Łuć 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin „limes”, oznaczający pierwotnie ścieżkę lub drogę oddzielającą ziemie Rzymian od terenów zamieszkałych przez tzw. „barbarzyńców”, już pod koniec I w. n.e. zmieni swoje znaczenie i ulegnie przekształceniu w linię silnych fortyfi kacji. Z upływem czasu rola rzymskich umocnień nadgranicznych będzie ewoluować w następstwie nieuchronnych procesów migracyjnych, kontaktów o charakterze kulturowo-gospodarczym, czy też politycznym. Romanizacji ulegnie ludność szukająca bezpiecznego miejsca do życia w cieniu wzniesionych przez Rzymian murów.


10.40-11.00

Pogranicze polsko-ruskie i jego mieszkańcy w średniowieczu
dr hab. Mariusz Bartnicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wykład dotyczyć będzie obszaru międzyrzecza Wieprza i Bugu, który w X-XIII wielokrotnie był przedmiotem rywalizacji między monarchią Piastów i Rurykowiczów. W trakcie prelekcji zostaną omówione zagadania związane z formowaniem się  pogranicza polsko-ruskiego na wspomnianym obszarze oraz kwestia kształtowania się tożsamości jego mieszkańców.


 11.00-12.00

Spotkanie autorskie z redaktorem Leszkiem Wiśniewskim (TVP 3 Lublin) autorem filmu Błękitna Armia 1917-1919.


12.00-12.20

Kształtowanie granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1923)
dr hab. Roman Wysocki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W trakcie wykładu omówiony zostanie proces formowania granicy wschodniej odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego. Uzgadnianie linii granicznej rozciągnęło się w czasie, a aktywny okres jej kształtowania trwał od 1918 r., tj. od proklamowania niepodległości przez Polskę, do momentu uznania międzynarodowego granicy wschodniej Polski przez konferencję Ambasadorów (marzec 1923 r.). Przedmiotem wystąpienia będą zarówno wizje i koncepcje polskiej granicy wschodniej, jak też proces jej ustanawiania.


 

W a r s z t a t y 

Zgłoszenia dotyczące wyboru i udziału w warsztatach prosimy kierować na adres: robert.stepien@poczta.umcs.lublin.pl

12.30 - 13.15

Monety pogranicza polsko-rusko-litewskiego w późnym średniowieczu
prof. dr hab. Grzegorz Jawor
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą średniowiecznych dziejów pieniądza na pograniczu polsko-ruskim. Uczestnikom zaprezentowane zostaną autentyczne monety z XIV-XV w., emitowane przez Polskę, Litwę oraz księstwa ruskie.
W części wstępnej omówione zostaną w skrócie funkcje i dzieje pieniądza kruszcowego oraz podstawowa wiedza z zakresu
numizmatyki i kolekcjonerstwa. 

sala 318 – III piętro


 Zagadnienie pogranicza słowiańsko-germańskiego w kontekście badań biologicznych (DNA) oraz dociekań cywilizacyjno-kulturowych

prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Tematem warsztatu będzie problem korzystania z analiz DNA do badań historycznych. Przedstawiona zostanie tematyka
popularnych wyobrażeń o genetyce i jej realna wartość dla poszerzania wiedzy o przeszłości, zwłaszcza w kontekście
problemu pochodzenia Słowian. 

sala 301 – III piętro


 Życie codzienne lotników polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej 

Koło Naukowe Archiwistów 

Zajęcia będą polegały na analizie treści kopii fotografi i znajdujących się w albumie 2 Eskadry Wywiadowczej naszego wojska walczącej z Ukraińcami i bolszewikami w latach 1919-1921. Uczestnicy identyfi kując elementy wyposażenia samolotów, umundurowania lotników oraz inne przedmioty codziennego użytku, a nawet ceremoniał wojskowy, będą mogli dowiedzieć się więcej o warunkach życia codziennego tej formacji lotniczej.

sala - 321 – III piętro


 Propaganda wizualna na plakatach z czasu wojny polsko-bolszewickiej 

Koło Naukowe Archiwistów

W czasie wojny polsko-bolszewickiej obie strony na szeroką skalę wykorzystywały plakaty propagandowe. Wybrane z nich będą przedmiotem analizy przez uczestników warsztatu. Zostaną oni podzieleni na grupy, z których każda otrzyma komplet wybranych plakatów polskich i rosyjskich, oraz będzie musiała dokonać analizy treści przekazu, jej wiarygodności i formy. Zasadniczym celem analizy będzie rozstrzygnięcie, która strona lepiej wykorzystywała ten środek wojny informacyjnej.

sala 1 – parter

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    9 października 2018