Archiwa w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej

Instytut Historii UMCS, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Miasto Sandomierz zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Archiwa w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej", która odbędzie się w dniach 5-7 IX 2018 r. w Lublinie i Sandomierzu.

PROGRAM

5 Września 2018 r. 

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

7.30 - śniadanie
8.30 - rejestracja uczestników
9.00 - otwarcie konferencji:

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor UMCS d/s Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
 • dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw., dyrektor Instytutu Historii UMCS
 • prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, kierownik Zakładu AiNPH

9.40 - obrady - cz. I

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS)

Wokół pojęcia totalitaryzmu. Polskie spojrzenie

Prof. dr hab. Alicja Kulecka (UW)

Czynniki kształtujące politykę gromadzenia akt w PRL (1950-1989)

Kan. n. h. doc. Elena Michajłowna Burowa

(Bурова Елена Михайловна/Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Zasada komunistycznej partyjności a reprezentatywność państwowego zasobu archiwalnego Rosji
Принцип Коммунистической партийности и репрезентати-вность Архивного фонда страны

Prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS)

Stan i potrzeby badań nad politycznym aspektem działalności polskich archiwów państwowych w okresie totalitaryzmu komunistycznego

Dr Jacek Kordel (UW)

Główne kierunki badań nad teorią archiwalną w NRD

11.20 - przerwa W

11.40 - obrady - cz. II

Mgr Antoni Zieliński (IPN w Warszawie)

Zasady kwalifikacji akt do kategorii A w realiach Polski Ludowej: gromadzenie dokumentacji istotnej, czy makulatury?

Dr hab. Maciej Wojtyński (UW)

Planowe niszczenie dokumentacji i zbiorów programowych TVP S.A. za czasów prezesury Jerzego Urbana w 1989 r.

Kan. n. h. doc. Roman Lubawśkyj

(Любавський Роман), (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina)
Zespoły dotyczące ruchu robotniczego w archiwach Ukrainy: czynniki gromadzenia, luki informacyjne i wartość źródłowa
Фонди з робітничої історії в архівах України: фактори комплектування, інформаційні лакуни і джерелознавчий потенціал

MGR Hubert mAzur (UP w Krakowie)

Prace kulturalno-oświatowe i działalność popularyzatorska archiwów w realiach państwa totalitarnego

13.00 - dyskusja
14.00 - obiad
15.00 -przechadzka po Lublinie
16.20 - obrady - cz. III

Oksana Eugieniewna Antonowa

(Антонова Оксана Евгеньевна / Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Losy sowieckich archiwistów w okresie stalinizmu (1938-1953). Na podstawie dokumentacji Centralnego Archiwum Państwowego Obwodu Moskiewskiego
Судьба советских архивистов в период сталинизма (1938-1953 гг.). По документам Центрального государственного архива Московской области

Kan. n. h. doc. Swietłana Iwanowna Cemienkowa, Jegor Ogórenko

(Цеменкова Светлана Ивановна, Огуренко Егор / Uralski Uniwersytet Federalny im. B. M. Jelcyna)
Społeczny i ideologiczny wizerunek uralskiego archiwisty w latach 30. i 40. XX wieku
(Социальный и идеологический портрет уральского архивиста 1930-40-х гг.)

Kan. n. h. doc. Olha Oseredczuk
(Ольга Осередчук / Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Przemiana profesjonalnego wizerunku archiwisty w czasie pierwszej okupacji Lwowa w latach 1939-1941
Зміна професійного образу архівіста у роки першої радянської окупації Львова (1939 – 1941 рр.)

Kan. n. h. Wasyl Gerun, Maria Mołodećka
(Герун Василь, Молодецька Марія /Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Pracownicy Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki z lat 1939-1991. Portret prosopograficzny
Працівники Архіву Львівського університету імені Івана Франка 1939-1991 рр.: просопографічний портрет

Kan. n. h. doc. Eugeniusz Raczkow
(Евгений Рачков / Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina)
Działalność uniwersyteckich archiwów i muzeów na Ukrainie w czasach sowieckich: nacisk ideologiczny a normy korporacyjne
Деятельность ниверситетских архивов и музеев в Украине в советский период: идеологический диктат и корпоративные нормы

Dr hab. Anna Łosowska (UMCS)
Pomijanie informacji niewygodnych politycznie w dokumentacji osobowej uniwersytetu (na przykładzie UMCS)

18.20 - dyskusja
19.00 - kolacja

6 Września 2018 r. 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

7.00 - śniadanie
8.00 - przejazd busem do Sandomierza (zbiórka pod Chatką Żaka)
10.00 - przerwa 
10.20 - obrady - cz. I

Dr Stanisław Koller (IPN w Warszawie)
Służba archiwalna Wydziału II Biura Ewidencji Operacyjnej/Biura „C” MSW (1956–1990) w sprawozdaniach. Funkcjonariusze – archiwiści – członkowie partii.

Mgr Wiesław Kaczmarczyk (IPN w Warszawie)
Wydarzenia polityczne lat 1967-1968 i ich wpływ na pracę archiwistów byłego Biura „C” MSW

Dr Michał Kulecki (AGAD w Warszawie)
Archiwum Główne Akt Dawnych w systemie archiwów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej


Dr Tomasz Hajewski (AP w Katowicach), mgr Agnieszka Laskowska
Propagandowa rola Archiwum Państwowego w Katowicach w świetle uwarunkowań polityczno-ideologicznych okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Anna Eugieniwna Szestakowa, Anna Wołodymirowna Chłopećka
(Шестакова Анна Євгенівна, Хлопецька Анна Володимирівна/Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego)
Polityczno-propagandowa działalność archiwistów pierwszej organizacji komsomolskiej archiwów lwowskich w latach 1940-1941
Політико-пропагандистська діяльність архівістів первинної комсомольської організації архівів м. Львова у 1940-1941 роках


13.00 - przerwa W
13.20 - obrady - cz. II

Mgr Elżbieta Czajka (AP w Łodzi)
Udział archiwistów łódzkich w pracach polityczno-propagandowych w okresie Polski Ludowej

Dr Grażyna Trzaskowska (AP we Wrocławiu)
Udział archiwów w Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN w Warszawie)
Dokumenty propagandowe wytworzone przez Koła Rodzin Milicyjnych (1968-1989) przechowywane w Archiwum IPN w Warszawie. Ich charakter i zakres tematyczny.

Dr hab. Tomisław Giergiel (UMCS)
Akta więzienia w Sandomierzu 1944-1956 i ich przydatność do badań nad więziennictwem okresu komunistycznego w powojennej Polsce


14.40 - dyskusja
15.10 - obiad
15.40 - spacer po Sandomierzu
17.20 - obrady - cz. III


Dr n. h. prof. Mara Szaukatowna Gubajdullina, kan. n. h. doc. Laura Tanirbergenowa Isowa
(Губайдуллина Мара Шаукатовна, Исова Лаура Танирбергеновна/Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmacie)
Archiwa Ałmaty i Obwodu Ałmatyńskiego. Spojrzenie na historię europejskiej diaspory w Kazachstanie w świetle nowych źródeł
Архивы Алматы и лматинской области: взгляд на историю европейской диаспоры в Казахстане в новых сточниках


Leonid Mikołajewicz Wielichowski (Велиховский Леонид Николаевич/emerytowany pracownik naukowy Galerii Tretiakowskiej w Moskwie)
Retrospektywny przegląd pamiątek polskiej kultury, które przetrwały okres totalitarny w archiwach
Federacji Rosyjskiej
Ретроспективный обзор амятников Польской культуры, хранящиеся в архивах Российской Федерации и переживших тоталитарный период


18.00 - dyskusja
19.00 - uroczysta kolacja
21.00 - przejazd do Lublina

7 Września 2018 r. 

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

8.00 - śniadanie
9.00 - obrady - cz. I

Kan. n. h. doc. Elena Pietrowna Małyszewa
(Малышева Елена Петровна), (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Kulturalno-oświatowa praca archiwów: społeczne potrzeby i polityka
Культурно-просветительская работа архивов: социальный заказ и политика

Dr Wawrzyniec Kowalski (UWr.)
Emilij Laszowski, czyli przykład działalności archiwisty w okresie Niezależnego Państwa Chorwackiego

Dr Adam Grzegorz Dąbrowski (AAN w Warszawie)
Profesor Janina Zakrzewska jako pracownik Archiwum Akt Nowych (1970-1976). Studium przypadku

Dr Tomasz Czarnota (UMCS)
Realizacja funkcji udostępniania zasobu w archiwach partii komunistycznej na przykładzie Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie

10.20 - przerwa 
10.40 - obrady - cz. II

Dr hab. Marek Konstankiewicz (UMCS)
Prawne regulacje działalności archiwalnej w latach 1951-1983

Mgr Tomasz Rodziewicz (AP w Lublinie)
Problem niszczenia akt PZPR, SB i WSW w świetle wybranej prasy centralnej i lokalnej


Dr Robert Stępień (UMCS)
Rola i działalność archiwów w kontekście ochrony praw człowieka


11.40 - dyskusja
12.40 - podsumowanie konferencji
13.00 - obiad

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Brzyska
  Data dodania
  4 września 2018