System wsparcia dla studentów

System wsparcia dla studentów na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 Powoływanie i obowiązki opiekunów lat, wsparcie naukowe, dydaktyczne, materialne, psychologiczne itd., studenci niepełnosprawni

 § 1

Opiekunowie lat

 1. W celu udzielania wsparcia studentom w rozwiązywaniu problemów związanych
  z przebiegiem studiów powoływani są opiekunowie lat studiów na poszczególnych kierunkach. Opiekunów lat studiów powołuje Dziekan Wydziału.
 2. Opiekunowie powoływani są z dniem 1 października pierwszego roku akademickiego dla każdego kierunku studiów. Wykonywanie zadań opiekuna roku jest elementem obowiązków organizacyjnych nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy.
 3. Zadaniem opiekunów jest utrzymywanie kontaktu ze studentami danego roku i udzielanie pomocy w zakresie spraw zgłaszanych przez studentów, a także:

a)      zapoznać studentów ze strukturą i funkcjonowaniem Uczelni i Wydziału,

b)      przekazywać studentom podstawowe informacje o prawach i obowiązkach studenta wynikających z ustawy, statutu uczelni, regulaminu studiów i innych przepisów obowiązujących w uczelni, o organizacji studiów oraz roku akademickiego;

c)      informować studentów o procedurach obowiązujących w uczelni;

d)     pomagać studentom w procesie adaptacji do prawidłowego funkcjonowania na uczelni,

e)      służyć studentom radą i pomocą we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów,

f)       współpracować w ramach swoich obowiązków z organami samorządu studenckiego, starostą roku, organizacjami studenckimi, komisjami i władzami Wydziału.

 1. Opiekun roku ma obowiązek informowania Dziekana Wydziału i prodziekanów o poważ-niejszych problemach zgłaszanych przez studentów.

§ 2

System pomocy materialnej

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2012 i 42/2011 Rektora UMCS studenci mogą korzystać
  z następujących form pomocy materialnej:

a)      stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

b)      stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

c)      stypendium rektora dla najlepszych studentów;

d)     zapomoga.

 1. Wnioski stypendialne przyjmują i rozpatrują Wydziałowe Komisje Socjalne dla studentów studiów I-go i II-go stopnia oraz dla doktorantów. Obydwie komisje powołuje Dziekan. 

 § 3

Wspieranie działalności naukowej, społecznej i zainteresowań studentów

 1. Koła naukowe i organizacje studenckie są istotnym składnikiem życia społeczności Wydziału. Umożliwiają studentom rozwijanie zainteresowań przez poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności, często wykraczających znacznie poza program studiów.
 2. Władze Wydziału wspierają działania kół naukowych przez zabezpieczenie zaplecza lokalowego, zaopatrzenie w artykuły niezbędne do bieżącej działalności, pomoc
  w organizacji imprez, przedsięwzięć badawczych i wydawniczych.
 3. Władze Wydziału wspierają koła w pozyskiwaniu środków finansowych z Uczelni (granty prorektorskie), od sponsorów zewnętrznych poprzez udzielane im rekomendacje oraz bezpośrednie wsparcie finansowe.
 4. Szczegółowe wytyczne dotyczące procedury rejestracji i obsługi finansowej organizacji studenckich działających UMCS określone są w Zarządzeniu Rektora UMCS nr 8/2009
  z dnia 4 marca 2009 r.
 5. Opiekunem koła naukowego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Opiekunowie kół naukowych przedstawiają Radzie Wydziału sprawozdanie
  z działalności przed zakończeniem roku akademickiego. Kandydatów na opiekunów kół naukowych wskazują, za ich zgodą, studenci zainteresowani powołaniem i działalnością danego Koła.

 § 3

Studenci niepełnosprawni

 1. Uczelnia prowadzi szeroki zakres wsparcia dla studentów niepełnosprawnych, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.umcs.lublin.pl/niepelnosprawni
 2. Informacji oraz pomocy udziela Biuro Spraw Studenckich, Zespół ds. Studentów  Niepełnosprawnych.
 3. Władze dziekańskie dokładają wszelkich starań, aby infrastruktura dydaktyczna odpowiadała potrzebom osób niepełnosprawnych.
 4. Wszelkie problemy związane z procesem kształcenia, studenci niepełnosprawni mogą kierować do prodziekana ds. studenckich. 

 § 4

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Studenci mają zapewnione wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy ze strony Biura Karier UMCS. Prowadzone są zajęcia przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 1. System praktyk na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi umożliwia kontakty studentów z potencjalnymi pracodawcami.  

 § 5

System konsultacji dla studentów


 1.     Formą wsparcia dla studentów w procesie dydaktycznym jest dostęp do kadry nauczającej przez system konsultacji. Wymiar i zasady prowadzenia konsultacji wchodzące w zakres obowiązków organizacyjnych nauczycieli akademickich określane są przez Dziekana Wydziału (Regulamin Studiów – załącznik do Uchwały Senatu UMCS Nr XXII – 39.3/12).
 2.     Zasady ustalania terminów konsultacji:

a)      konsultacje odbywają się w wymiarze 2 godzin obliczeniowych tygodniowo w terminach ustalanych przed rozpoczęciem każdego semestru,

b)     wykładowcy realizujący zajęcia w danym semestrze na studiach niestacjonarnych, doktoranckich lub podyplomowych powinni ustalić termin konsultacji w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości studentów pracujących,

c)      informacje o konsultacjach umieszczane są w formie ogłoszeń w miejscu ich odbywania. Dodatkowo informacje o terminach konsultacji zamieszczane są w profilach osobowych pracowników oraz dostępne w dziekanacie.

Podstawy prawne: 

 1. Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie rejestracji i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich  http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/8-2009.pdf
 2. Zarządzenie Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/46-2012.pdf
 3. Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2011/42-2011.pdf
 4. Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Załącznik do Uchwały Nr XXII – 39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r.). http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.3. 12.Regulamin.studiow.pdf
 5. Regulamin studiów doktoranckich http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.4. 12.REGULAMIN.STUDIoW.DOKTORAN%E2%80%A6.pdf  Podstawa prawna:
 6. Zarządzenie Rektora UMCS nr 8/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie rejestracji i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich.