VI Lubelskie Seminarium Karnistyczne - Eutanazja - 8 grudnia 2014 r.

VI Lubelskie Seminarium Karnistyczne - EUTANAZJA (08.12.2014r.)

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Sala Rady Wydziału (nr 202)

 

Program Konferencji

Otwarcie Konferencji 9.00 - 9.15

Cześć pierwsza (godzina 9.15 - 10.15)

1.    Dr K. Nazar-Gutowska (UMCS Lublin): Pojęcie i rodzaje eutanazji
2.    Dr hab. M. Płatek, prof. UW (UW): Etikettschwindel a prawo do dobrej śmierci
3.    Dr K. Dąbrowski (UMCS Lublin): Zagadnienie eutanazji w nowożytnych kodeksach karnych obowiązujących na ziemiach polskich w XIX i XX w.
4.    SSN W. Kozielewicz (SN): Zabójstwo eutanatyczne w polskiej legislacji i orzecznictwie Sądu Najwyższego

Przerwa (godzina 10.15 -10.30)

Cześć druga (godzina 10.30-11.15)

5.    Dr A. Michalska-Warias (UMCS Lublin): Ustawowe znamiona zabójstwa eutanatycznego
6.    Prof. dr hab. J. Sobczak (Sędzia SN, SWPS Warszawa): Analiza pojęcia współczucia na gruncie art. 150 k.k.
7.    Dr P. Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin): Eutanazja a udział w samobójstwie (uwagi na tle art. 151 k.k.)

Przerwa [godzina 11.15 -11.30)

Cześć trzecia (godzina 11.30- 12.30)

8.    Dr S. Hypś (KUL): Eutanazja jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność kamą w wybranych państwach
9.    Dr hab. K. Wiak, prof. KUL (KUL): Eutanazja jako uprzywilejowany typ zabójstwa w wybranych państwach
10.    Dr M. Kulik (UMCS Lublin): Eutanazja jako podstawowy lub kwalifikowany typ zabójstwa w wybranych państwach
11.    Prof. dr hab. W. Nawrocki, Dr M. Seńko (Lwowski Państwowy Instytut Spraw Wewnętrznych): Ocena karnoprawna eutanazji na Ukrainie

Przerwa (godzina 12.30 -12.45)

Część czwarta (godzina 12.45 - 13.45)

12.    Dr hab. M. Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (KUL): Prawo do godnej śmierci w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
13.    Prof. dr hab. M. Mozgawa (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Zabójstwo eutanatyczne w praktyce wymiaru sprawiedliwości
14.    Dr M. Budyn-Kulik (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Społeczne postrzeganie eutanazji
15.    Dr hab. H. Witczak (KUL): Zabójstwo eutanatyczne a niegodność dziedziczenia

Dyskusja

Program konferencji.pdf

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    8 grudnia 2014