Wykaz przedmiotów uruchomionych na semestr letni 2013/2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS

Informacja dotycząca zapisów na przedmioty na semestr letni 2013/2014.

Lublin, 21.01.2014 r.

WKD 1/01/2014

 

 

Sz. P.

Studenci

Wydziału Prawa i Administracji

 

 

Przesyłam Państwu informacje dotyczące procedury wpisów  na przedmioty fakultatywne oraz monograficzne na kierunku PRAWO, ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE na semestr LETNI w  roku akademicki 2013/2014.

Uprzejmie przypominam, że prowadzący przedmiot nie może samodzielnie dopisać / wypisać studenta z listy uczestników przedmiotu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2008 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS może tego dokonać jedynie właściwy Prodziekan.

 

 

Sekretarz

Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

                                                                                                mgr Małgorzata Szymańska

 

 

 

Załącznik

PRAWO

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE  URUCHOMIONE

 

 1. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych
 2. Nauka o państwie i polityce
 3. Podstawy filozofii
 4.  Podstawy psychologii
 5. Postępowanie nieprocesowe
 6. Postępowanie podatkowe
 7. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych
 8. Prawo autorskie i prawa pokrewne

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE  NIEURUCHOMIONE

 

 1. Europejski system praw człowieka
 2. Nauka legislacji
 3. Negocjacje i mediacje
 4. Prawo ochrony środowiska
 5. Prawo spółdzielcze
 6. Prawo ubezpieczeń społecznych

  

PRZEDMIOTY MONOGRAFICZNE URUCHOMIONE

 

 1. Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej- dr Grzegorz Ławnikowicz
 2. Instytucje kredytowe w prawie Polski. Zagadnienia administracyjnoprawne- dr Eliza Kosieradzka
 3. Konstytucyjne aspekty integracji europejskiej- dr hab. Wojciech Orłowski
 4. Kryminologia- dr Aneta Warias-Michalska
 5. Podstawy prawa medycznego dla prawników- prof. dr hab. Roman Tokarczyk
 6. Prawo prasowe – dr Emil Kruk
 7. Prawo samorządu terytorialnego- dr Kamil Sikora
 8. Prawo sportowe- dr Jakub Kosowski
 9. Sala sądowa – postępowanie nieprocesowe w praktyce – dr Joanna Bodio
 10. Sala sądowa –proces cywilny w praktyce – dr Olimpia Marcewicz
 11. Ścieżki kariery prawniczej - dr hab. Arkadiusz Bereza
 12. Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego- dr Patrycja Kozłowska – Kalisz

 

 ADMINISTRACJA I STOPIEŃ

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE URUCHOMIONE

 

 1. Łacińska terminologia prawnicza
 2. Metody badań socjologicznych
 3. Podstawy filozofii
 4. Podstawy psychologii
 5. Podstawy socjologii
 6. Wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego
 7. Zarys części szczególnej prawa karnego

  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE  NIEURUCHOMIONE

 

 1. Negocjacje i mediacje
 2. Prawo dowodowe
 3. Prawo prywatne międzynarodowe
 4. Zamówienia publiczne

 

 ADMINISTRACJA II STOPIEŃ

 

 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE URUCHOMIONE

 

 1.  Ustroje państw współczesnych
 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 3. Europejskie prawo samorządu terytorialnego

 

 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE NIEURUCHOMIONE

 

 1. Prawo antymonopolowe
 2. Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 3. Prawo konkurencji
 4. Prawo papierów wartościowych
 5. Administracja ochrony zdrowia
 6. Prawo spółdzielcze
 7. Postępowanie nieprocesowe
 8. Postępowanie podatkowe
 9. Publiczne prawo bankowe
 10. Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

  

PRZEDMIOTY MONOGRAFICZNE URUCHOMIONE

 

I STOPIEŃ

 

 1. Międzynarodowe prawo karne - dr Marek Kulik
 2. Konstytucyjne aspekty integracji europejskiej- dr hab. Wojciech Orłowski
 3. Prawo samorządu terytorialnego – dr Kamil Sikora
 4. Prawo prasowe – dr Emil Kruk
 5. Regulacja administracyjna w sektorach infrastrukturalnych – dr Grzegorz Lubeńczuk

 

II STOPIEŃ

 

 1.  Międzynarodowe postępowania cywilne- dr Wojciech Graliński
 2. Instytucje prawne formalnego rynku rolnego- dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.
 3. Prawo reklamy – dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-  Pieczniak
 4. Prawnokrana ochrona dokumentów- dr Joanna Piórkowska-Flieger
 5. Obywatelstwo europejskie – dr Paweł Sadowski
 6. Międzynarodowe prawo podatkowe – dr Piotr Sawczuk

   

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

I STOPEŃ

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE URUCHOMIONE

 

 1. Globalne zagrożenia bezpieczeństwa na świecie
 2. Rzymskie prawo publiczne
 3. Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego
 4. Prawo dowodowe
 5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
 6. Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE NIEURUCHOMIONE

 

 1. Ochrona skarbowa
 2. Postępowanie karne skarbowe

 

II STOPIEŃ

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE URUCHOMIONE

 

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych
 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne a konstytucyjna ochrona praw jednostki
 4. Międzynarodowe prawo humanitarne
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb ochrony bezpieczeństwa państwa
 6. Zwalczanie terroryzmu w prawie karnym

 

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  21 stycznia 2014