Termin składania wniosków:
04-22 października 2021 r. 

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej* na adres:


Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

*wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego w przypadku polskich placówek pocztowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych studentów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych studentów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2021/2022 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2022 r.

Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane będą w kategorii osiągnięcia naukowe.

Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane będą oddzielnie dla:

 1. studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2020/2021 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

  a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0 (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o średniej ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w ostatniej, maturalnej klasie);

  b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS.
 2. studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 łącznie spełnili następujące warunki:

  a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,4;

  b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów;

  c) brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

Liczba miejsc stypendialnych: 25
Łączna roczna kwota stypendium wynosi 4650 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 04 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej* na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

*wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego w przypadku polskich placówek pocztowych.

Kontakt w sprawie pytań:

Robert Englot

tel: 81 533 86 27, 81 533 27 42

e-mail: robert.englot@mail.umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  30 września 2021