Jubileusz 70-tych urodzin Profesora Leszka Leszczyńskiego

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński,

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany jest zawodowo od 1975 r. Pracę doktorską (Teoretyczne podstawy tworzenia prawa) obronił w 1980 r. Rozprawa Klauzule generalne w stosowaniu prawa (Lublin 1986) stanowiła podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego. W 1993 r. został profesorem UMCS a w 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Od tego też roku jest Kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa UMCS W 2019 r. został Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych UMCS oraz Przewodniczącym jego Rady Naukowej. W latach 1999-2005 był Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych (w tym 19 pozycji książkowych), z których 50 zostało opublikowanych za granicą (m.in. w USA, FRN, Holandii, Belgii, Francji, Kanadzie czy Japonii) oraz kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i filozofii prawa (w tym zwłaszcza problematyki stosowania i wykładni prawa, teorii legislacji, aksjologii, klauzul generalnych i praktyki precedensowej) a także praw człowieka, integracji europejskiej oraz komparatystyki prawniczej, prawa amerykańskiego i prawa japońskiego. Prowadzi wykłady z Teorii i filozofii prawa, Europejskiego systemu praw człowieka, Sądowej wykładni prawa, Zasad tworzenia prawa, Wstępu do prawoznawstwa oraz Prawa japońskiego. Był referentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładał i realizował pobyty badawcze m.in. na uniwersytetach w Houston, Dallas, Chicago, Tokio, Sendai, Oxfordzie, Kilonii i Sydney. Jest promotorem 16 rozpraw doktorskich. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. International Association of Legal Methodology (w latach 2007-2013 był jego  Wiceprzewodniczącym), European Association for Japanese Studies oraz International Association of Legal and Social Philosophy - IVR (w latach 1996-2004 był Przewodniczącym Polskiej Sekcji IVR) a także członkiem rad i komitetów wielu czasopism naukowych. W latach 2003-2011 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 2010-2012 - członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. W latach 1991-2001 był adwokatem, a w latach 2001-2013 – sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Został wyróżniony nagrodą im. L. Petrażyckiego Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (w r. 1988 za rozprawę habilitacyjną) oraz dwukrotnie (w 1997 i 2002 r.) nagrodami Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae”.

Uroczystość odbędzie się 2 czerwca (piątek) 2023 r.  o godz. 11:00 w Auli Uniwersyteckiej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2023