PROGRAM ERASMUS+

PROGRAM ERASMUS+ REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2015/16 w wymienionych uczelniach zagranicznych: PEŁNA INFORMACJA (POBIERZ)

Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna na UMCS (www.umcs.pl  →  zakładka: Student → Programy wymiany studenckiej  → ERASMUS → Erasmus Plus → Wyjazdy na studia częściowe).

Stypendyści Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą. Stypendium to jest tylko dofinansowaniem i będzie wynosić ok. 300, 400 lub 500 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS będą uprawnieni do otrzymywania z budżetu Programu PO WER dodatku socjalnego 831 PLN na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać. W takim przypadku całość dofinansowania dla studenta z prawem do dodatku socjalnego będzie pokrywana z Programu PO WER w złotówkach. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER. W takim przypadku całość dofinansowania będzie pokrywana z Programu PO WER w złotówkach.

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum:  3,75  za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus (patrz punkt 4 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej,
 2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do:

Koordynatora Programu Erasmus+  dr Joanny Bodio, pok. 307, w dniach 10 i 17.03.2015r. w godz. 10.30 – 11.15

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 24.03.2015r. (wtorek) o godz. 12.00, w  pokoju  nr 213

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy dr Joanna Bodio

w dniach 10 i 17.03.2015r., w godz. 10.30 – 11.15

Spotkanie w sprawie wyjazdów zagranicznych z przedstawicielami Biura Erasmusa odbędzie się 10.03.2015r. o godz. 14.10 w auli B. Obecność obowiązkowa

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - D.S. Femina, ul. Langiewicza 20, pok. 11, tel. 815375410.

  Aktualności

  Data dodania
  11 marca 2015