VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wariantowe modele zorientowanych komputerowo systemów metodologicznych do uczenia się opartego na badaniach w instytucjach edukacyjnych (COMSRL 2023)"

 W dniach 17-18 maja 2023 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wariantowe modele zorientowanych komputerowo systemów metodologicznych do uczenia się opartego na badaniach w instytucjach edukacyjnych" (COMSRL 2023), spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Clever:School of NaturalandMathematical Sciences oraz Instytut CyfryzacjiEdukacji Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Międzynarodowy Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Wydział Matematyki, Fizyki Informatyki UMCS,Politechnikę Poznańską a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Poruszane zagadnienia to m.in.:dydaktyka matematyki,modelowanie matematycznesymulacjekomputerowe, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe w inżynierii, tłumaczenie maszynowe narzędzia wspomagające tłumaczenie, formalizacja języków naturalnych, nowoczesne kształcenie nauczycieli, pomoc wsparcie w procesie zrozumienia młodych ludzi i ich świata (także przestrzeni wirtualnej), aktualizowanie wiedzy naukowej dzielenie się nią z nauczycielami, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie budowania wspólnej przestrzeni 

Wykładyinauguracyjnewygłosili gościehonorowi: 

 • Prof. UAM dr hab. Joanna Szafran, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • dr inż. Maciej Szafrański, Politechnika Poznańska, 
 • dr Olena Hrybiuk, Instytut CyfryzacjiEdukacji NarodowejAkademii NaukPedagogicznych Ukrainy, Międzynarodowy Uniwersytet Naukowo-Techniczny 
 • dr Anna Pyzara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • dr Eliza Jackowska-Boryc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • mgr Magdalena Matuszczak, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem 

Celem konferencji było omówienie wybranych przykładów dobrych praktykprojektów, działań przedsięwzięć realizowanych we współpracy ze szkołami, wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczychintegracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii praktyki matematyki oraz informatyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych, popularyzacja matematyki oraz informatyki poprzez krótkie filmy, które mogą rozbudzić zainteresowanie otaczającym światem. Uczestnicy konferencji mają za zadanie nagranie krótkiegoautorskiego filmu, który może pomóczrozumieniu wyjaśnieniu różnych aspektów matematyki oraz stanowić dowód na to, że matematyka jest obecna w każdym wymiarze życia codziennego 

Zaprezentowano dwa projekty dydaktycznewieloletni, realizowany na Clever:School of NaturalandMathematical Sciences kompleks działań związanych z cyfryzacją szkół oraz działaniami edukacyjnymi wykorzystującymi tę innowacyjną infrastrukturę, jak również rozpoczęty projekt związany z bezpieczeństwem użytkowników w przestrzeni cyfrowej. Celem obu jest podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój kompetencji cyfrowych nauczycielek nauczycieli oraz uczennic uczniów. 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na następujące kwestie 

 • duży przeskok w sposobie nauczania uczenia się pomiędzy szkołą podstawową a średnią, który jest wyzwaniem dla uczniów  
 • duże znaczenie osobowości, szczerości, autentyczności pasji nauczyciela 
 • konieczność realizacji treści określonych w podstawie programowej kosztem zaciekawienia uczniów wybranymi zagadnieniami. 

Priorytetem pozostaje wspólna aktywność mająca na celu propagowanie innowacyjnych form kształcenia, w których duże Uniwersytety powinny odgrywać ważną rolęinspirować, wspierać, zapraszać do współdziałania nieustannie prezentować wyniki najnowszych badań naukowych mających zastosowanie w codzienności szkolnej 

  Aktualności

  Data dodania
  22 maja 2023