Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2014/2015

PISMO OKÓLNE Nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015

PISMO OKÓLNE Nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie art 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu studiów w UMCS, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII-39.3/12 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów, określam, co następuje:

§ 1

Rok akademicki 2014/2015 trwa od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. i obejmuje:

1. SEMESTR ZIMOWY

- trwa od 1 października 2014 r. do 15 lutego 2015 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych - od 1 października do 21 grudnia 2014 r.
2) wakacje zimowe - od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r.
3) okres zajęć dydaktycznych - od 7 do 25 stycznia 2015 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna [*] - od 26 stycznia do 8 lutego 2015 r.
5) przerwa międzysemestralna - od 9 do 15 lutego 2015 r.

 2. SEMESTR LETNI

- trwa od 16 lutego do 5 lipca 2015 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych - od 16 lutego do 1 kwietnia 2015 r.
2) wakacje wiosenne - od 2 do 7 kwietnia 2015 r.

3) okres zajęć dydaktycznych - od 8 kwietnia do 7 czerwca 2015 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną [*] - od 8 czerwca do 5 lipca 2015 r.
 
3. WAKACJE LETNIE

- od 6 lipca do 30 września 2015 r.

Dodatkowy dzień wolny: 10 listopada 2014 r.
 
§ 2

1. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

1) 28 lutego 2015 r. - z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
2) 22 września 2015 r. - z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

2. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.

3. Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

4. Dni w okresie od 23 do 30 września 2015 r. przeznaczone są na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2014/2015 i rozpoczęciem roku akademickiego 2015/2016.

§ 3
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

[*] w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście)

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2014