Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2021/2022

Informujemy, że do 2 listopada 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do osób, których działalność może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli uzyskane efekty mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, przez środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina i są zbieżne z założeniami Strategii Rozwoju Lublina.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy w minionym roku akademickim uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50 oraz doktoranci, którzy w ciągu ostatnich 2 latach akademickich opublikowali publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać  do 2 listopada br. w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7:30-15:30 lub w tym terminie przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin (o dacie złożenia wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla).

Średnia kwota miesięcznego stypendium przyznanego na rok akademicki 2021/2022 wyniesie w 2021 roku 1 400  zł, a od 2022 roku będzie wynosić 1 505 zł. Łączna kwota stypendium dla doktoranta wyniesie 13 230 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

 1. do końca stycznia za okres od października do grudnia;
 2. do końca kwietnia za okres od stycznia do marca;
 3. do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium . Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2 letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin przyznawania stypendium. Program jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje

 

 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  8 października 2021