XIV Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. Kradzież szczególnie zuchwała

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS
zaprasza na
XIV Lubelskie Seminarium Karnistyczne
pt. Kradzież szczególnie zuchwała
Odbędzie się ono za pośrednictwem aplikacji Teams w dniu 5 grudnia 2022 r., g. 9.00

Aktywny link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao6VrcCf2cXvsU0un3UUoNE2Vi7xDY_KyAmnQ0aB3Z4c1%40thread.tacv2/1668095073402?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%226e883a49-12ee-42c7-876c-5a1770c3ea72%22%7d

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2022