Wyniki ankiety przeprowadzanej przez Index Copernicus dotyczącej wydawanych przez nasz wydział "Studenckich Zeszytów Naukowych"

„SZN” ze wskaźnikiem ICV w wysokości 65.08 pkt

Z przyjemnością informujemy, że wydawane przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285, e-ISSN 2449-8262) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65.08 pkt!

Index Copernicus Value (ICV) jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona nie tylko uporządkowanie listy ponad  22.000 czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List, ale daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności. 

W metodologii ICI Journals Master List jako funkcję celu działania czasopisma naukowego wskazujemy dotarcie z opublikowanym w czasopiśmie artkułem naukowym do jak największej liczby tych odbiorców (naukowców) na świecie, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą mogli wykorzystać zawartość tego artykułu w swoich bieżących badaniach,  jak również w publikacjach. [...]

Szerzej na temat metodologii oceny ICI Journals Master List (link).

Paszport naszego czasopisma w bazie ICI Journals Master List (link).

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2015