Wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

KOMISJA WYBORCZA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

informuje, że

wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

- jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk Prawnych
oraz jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Prawa i Administracji

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- głosowanie odbędzie się w systemie USOS-Ankieta w dniach:

od 30 czerwca 2020 r. od godz. 10.00. do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00.  

- zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą przyjmowane poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego w dniach:

19 czerwca; 22 -26 czerwca 2020 r. w godz. 9.00.-13.00. w pokoju 212

(wzór dokumentów dostępny na stronie www.prawo.umcs.lublin.pl)

- głosowaniew sprawie zaakceptowania składu Komisji Skrutacyjnej odbędzie się w systemie USOS-Ankieta w dniach:

od 23 czerwca 2020 r. od godz. 10.00. do 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

W wyborach do Senatu mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Kandydatem do Senatu może być osoba, która:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie była karana karą dyscyplinarną;
- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
- nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

Dr hab. Jarosław Kostrubiec                                                Dr Marzena Myślińska

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej            Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej 

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2020