Walne Zgromadzenie Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Ogłoszenie

Na podstawie § 22 Statutu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Sali nr 2 na Wydziale Prawa i Administracji, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Powołanie Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2021
 8. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa 
 9. Wybór członków Zarządu Towarzystwa na kadencję 2022-2025
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa na kadencję 2022-2025
 11. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa na kadencję 2022-2025
 12. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Towarzystwa
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

  Aktualności

  Data dodania
  15 czerwca 2022