VII Zjazd Prawników-Administratywistów pt.: „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy” – 27-28 kwietnia 2017 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, funkcjonujące przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VII Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy”. Konferencja organizowana przez SKNP UMCS pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Od pierwszej edycji Organizatorom przyświeca cel stworzenia szerokiego forum dyskusji, które będzie znakomitą okazją do poszerzenia naukowych horyzontów, a także propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń osób koncentrujących swoje zainteresowania na zagadnieniach prawa administracyjnego. Historia pokazuje, że idea ta spotyka się z pozytywnym odbiorem, czego efektem są kolejne edycje Zjazdu.
 
Zakres tematyczny
 
Stale rosnąca rola regulacji administracyjnoprawnej w gospodarce skutkuje istotnymi przeobrażeniami statusu prawnego przedsiębiorcy jako podmiotu publicznych praw i obowiązków. Następujące w tym zakresie zmiany stanowią zachętę do refleksji zarówno nad podstawowymi desygnatami administracyjnoprawnego statusu przedsiębiorcy, które definiują go jako uczestnika obrotu gospodarczego podlegającego władztwu administracyjnemu, jak i nad szczegółowym katalogiem składających się na ten status praw i obowiązków przedsiębiorcy względem państwa. Dążenie do identyfikacji chociażby tylko najbardziej podstawowych elementów determinujących tak rozumiany administracyjnoprawny status przedsiębiorcy, wymaga zwrócenia uwagi szereg zagadnień, w tym na:
- sposób definiowania przedsiębiorcy przez normy prawa administracyjnego;
- normatywne podstawy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
- aksjologiczne, ekonomiczne i normatywne uwarunkowania oraz zasady reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej;
- katalog publicznoprawnych praw i obowiązków przedsiębiorcy;
- normatywne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
- wpływ prawa europejskiego na status prawny przedsiębiorcy.
 
Udział w konferencji
 
Do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji zostali zaproszeni także studenci, doktoranci oraz naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy nadzieję, że spotka się ona z szerokim zainteresowaniem tych osób, dzięki czemu Konferencja będzie spełniać wymogi niezbędne dla uznania jej za międzynarodową.
 
Udział w Konferencji może mieć charakter czynny oraz bierny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem (przygotowanym wg wytycznych wskazanych w załączniku nr 1) na adres mailowy: vii.zjazd@gmail.com, w terminie do dnia 19 marca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod następującym linkiem: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2311
 
Po zamknięciu nadsyłania zgłoszeń Organizator, we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji UMCS, dokona ostatecznej, merytorycznej oceny zgłoszeń nadesłanych w terminie i wybierze Referentów, których referaty najpełniej realizują cel Konferencji. Zgłoszenia nadesłane po terminie, niezawierające formularza zgłoszeniowego, bądź abstraktu, będą odrzucane, a w konsekwencji nie zostaną poddane merytorycznej ocenie. Informacja o wyborze bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przekazana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do 2 kwietnia 2017 r. Po przeprowadzeniu przez pracowników katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji selekcji nadesłanych abstraktów, zostanie opublikowany harmonogram wystąpień podczas Konferencji. Każdy Referent, który wygłosi referat podczas Konferencji otrzyma certyfikat poświadczający jego udział w Konferencji, tytuł przedstawionego referatu, miejsce i datę, zasięg wydarzenia oraz dane Organizatora.
 
Monografia pokonferencyjna
 
Organizatorzy gwarantują wydanie recenzowanej monografii naukowej, stanowiącej podsumowanie obrad Konferencji. Teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków, liczone ze spacjami), zredagowane wg wytycznych wskazanych w załączniku nr 2, należy przesyłać do 15 maja 2017 r. na adres e-mail: vii.zjazd@gmail.com. Nadesłanie tekstu do publikacji wraz z formularzem zgłoszeniowym przed 19 marca 2017 r. zwalnia z obowiązku nadesłania abstraktu.
 
Wszelkie pytania dotyczące VII Zjazdu Prawników-Administratywistów prosimy kierować na adres e-mail: vii.zjazd@gmail.com
 
Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka, jak i formuła spotkania stanowić będą zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.
 
Regulamin VII Zjazdu Prawników-Administratywistów oraz wymogi edytorskie dotyczące abstraktu oraz publikacji pokonferencyjne dostępne są pod adresem: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2017/01/Regulamin-VII-Zjazd.pdf
 
Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2017