VII Zjazd Prawników-Administratywistów

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, funkcjonujące przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VII Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy”. Konferencja organizowana przez SKNP UMCS pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Stale rosnąca rola regulacji administracyjnoprawnej w gospodarce skutkuje istotnymi przeobrażeniami statusu prawnego przedsiębiorcy jako podmiotu publicznych praw i obowiązków. Następujące w tym zakresie zmiany stanowią zachętę do refleksji zarówno nad podstawowymi desygnatami administracyjnoprawnego statusu przedsiębiorcy, które definiują go jako uczestnika obrotu gospodarczego podlegającego władztwu administracyjnemu, jak i nad szczegółowym katalogiem składających się na ten status praw i obowiązków przedsiębiorcy względem państwa. Dążenie do identyfikacji chociażby tylko najbardziej podstawowych elementów determinujących tak rozumiany administracyjnoprawny status przedsiębiorcy, wymaga zwrócenia uwagi szereg zagadnień, w tym na:
- sposób definiowania przedsiębiorcy przez normy prawa administracyjnego;
- normatywne podstawy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
- aksjologiczne, ekonomiczne i normatywne uwarunkowania oraz zasady reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej;
- katalog publicznoprawnych praw i obowiązków przedsiębiorcy;
- normatywne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
- wpływ prawa europejskiego na status prawny przedsiębiorcy.
 
Konferencja rozpocznie się 27 kwietnia 2017 r., tj. czwartek, o godzinie 11:30 na Auli Uniwersyteckiej UMCS. Harmonogram dostępny jest poniżej.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2017