Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło

Z najgłębszym żalem żegnamy
Pana Profesora dr. hab. Wiesława Skrzydło,
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1972-1981,
Wybitnego Uczonego-Konstytucjonalistę, Znakomitego Nauczyciela Akademickiego, niezwykle zasłużonego dla Uniwersytetu
i Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło od  1949 roku był związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Podjął wówczas studia prawnicze pierwszego stopnia na nowo utworzonym Wydziale Prawa UMCS. Po ukończeniu studiów prawniczych drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczął w 1953 roku pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. W 1959 roku uzyskał stopień doktora i dyplom doktorski, oznaczony pierwszym numerem na Wydziale Prawa UMCS, a  cztery lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1975 roku. Pełnił wiele ważnych funkcji na Wydziale Prawa i na Uniwersytecie: Prodziekana Wydziału Prawa w latach 1964-1965, Prorektora UMCS w latach 1965-1972, Rektora UMCS w latach 1972-1981, Kierownika Katedry/Zakładu Prawa Konstytucyjnego UMCS w latach 1981-1999, zastępcy redaktora naczelnego „Annales UMCS” i wieloletniego redaktora Sekcji Ius „Annales”. Ogromna wiedza i wybitne zdolności organizacyjne Pana Profesora były doceniane także poza Uniwersytetem: był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów i Komisji Nagród Państwowych, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,  był członkiem władz naczelnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego,  Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN, Komitetu Nauk Prawnych, wiceprezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism, m.in.: „Państwa i Prawa”, „Problemów Rad Narodowych”, „Przeglądu Sejmowego”. Profesor Wiesław Skrzydło był wybitnym uczonym, autorem ponad dwustu, wysoko cenionych monografii i artykułów naukowych, które na trwale wpisały się do dorobku konstytucjonalizmu. Miał też wielkie zasługi w procesie kształcenia kadr naukowych. Był promotorem dwudziestu rozpraw doktorskich, uczestniczył w charakterze recenzenta w ponad sześćdziesięciu przewodach doktorskich, ponad czterdziestu postępowaniach habilitacyjnych i wielu postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Był również znakomitym wykładowcą akademickim, którego zajęcia zawsze cieszyły się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem wśród studentów, a także wymagającym, ale sprawiedliwym egzaminatorem.

W  naszej pamięci Pan Profesor Wiesław Skrzydło pozostanie na zawsze jako Wybitny Naukowiec i Nauczyciel Akademicki, zasługujący na najwyższy szacunek Przełożony, Człowiek  bardzo życzliwy i serdeczny, połączony szczególnie trwałą więzią z Uniwersytetem i Wydziałem.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2021