Płatne staże dla studentów IV roku na kierunku Prawo

Serdecznie zapraszamy studentów/tki IV roku na kierunku Prawo do wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Staże trwają 240 godz. zegarowych (tj. 20 godz. tygodniowo x 12 tygodni).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wysłanie Formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! W związku z decyzją JM Rektora o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów w UMCS z dniem dzisiejszym do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 15 kwietnia br., uruchamiamy e-mailową formę zgłoszeń do projektu. Chęć udziału w projekcie wraz z niezbędnymi danymi prosimy przesyłać na e-mail: badz.kompetentny@umcs.pl.

Zapraszamy!
Ilość miejsc ograniczona.

Staże realizowane są w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2020