Organizacja zajęć na Wydziale w semestrze zimowym 2021-2022

Komunikat dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2021 JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii oraz zgodnie z Regulaminem organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r., ustalamy następujące zasady prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 • wykłady na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  (ze względu na dużą liczbę studentów na poszczególnych latach studiów) będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Wirtualny Kampus i MS Teams),  w trybie synchronicznym;
 • ćwiczenia z przedmiotów podstawowych (w grupach do 35 osób) na stacjonarnych studiach na kierunku PRAWO na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku studiów mogą odbywać się w formie stacjonarnej –
  w siedzibie Uniwersytetu, w salach umożliwiających zachowanie dystansu 1,5 m między uczestnikami zajęć; Studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku stacjonarnych  studiów na kierunku PRAWO oraz osoby przyjęte na pierwszy rok stacjonarnych studiów na kierunku PRAWO są proszone o przesłanie do 15 września 2021 r. oświadczenia dotyczącego ich udziału w ćwiczeniach prowadzonych w formie stacjonarnej, które będzie obejmowało wszystkie przedmioty podstawowe realizowane w formie ćwiczeń w semestrze zimowym na odpowiednim roku studiów; formularz oświadczenia zostanie Państwu przekazany za pośrednictwem systemu USOS w dniu 13 września 2021 r.; terminy ćwiczeń prowadzonych w formie stacjonarnej zostaną tak ustalone, by student mógł uczestniczyć w pozostałych zajęciach (wykładach, konwersatoriach) odbywających się w formie zdalnej;
 • ćwiczenia i konwersatoria na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na piątym roku stacjonarnych studiów na kierunku PRAWO będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość (Wirtualny Kampus i MS Teams), w trybie synchronicznym;
 • zajęcia seminaryjne będą prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Wirtualny Kampus i MS Teams), w trybie synchronicznym; zajęcia seminaryjne będą mogły odbywać się w formie stacjonarnej, jeśli w dostępnym pomieszczeniu dydaktycznym będzie możliwe przestrzeganie warunków sanitarnych oraz zostanie to uzgodnione między prowadzącym seminarium i seminarzystami;
 • jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwi prowadzenie zajęć, wskazanych w niniejszym komunikacie, w formie stacjonarnej, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w terminach określonych w planach zajęć.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ustalenie powyższych zasad wynika z troski o bezpieczeństwo zdrowotne Pracowników i Studentów naszego Wydziału, na którym studiuje na siedmiu kierunkach studiów bardzo duża liczba Studentów oraz uwzględnia też stanowisko Państwa Studentów uczestniczących w spotkaniu z Władzami Dziekańskimi Wydziału w dniu 11 września 2021 r.

Wyrażamy również nadzieję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 powrócimy do realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu –  w pełnym lub w znacznie szerszym zakresie niż w semestrze zimowym.                  

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  11 września 2021