Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Lublin, dnia 11 lutego 2021 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 17 lutego 2021 r. do godz. 9:00. Propozycje terminarza należy składać w formie pisemnej na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć (do pok. nr 204) albo  poprzez wysłanie uzupełnionej siatki drogą mailową na adres: agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w terminach dostępności sal dydaktycznych. Ponadto prosimy o przekazanie brakujących propozycji terminów wykładów (w szczególności z przedmiotów podstawowych) – szczególnie na kierunkach studiów, których plan studiów został zmieniony bądź też kierunek został uruchomiony po raz pierwszy (w tym w szczególności na kierunku prawo międzynarodowe i UE).

 Plan zajęć (wykładów) na semestr letni 2020/2021, sporządzony w oparciu o dotychczas przedstawione propozycje, znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) - pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych z przedmiotów podstawowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów). Informacja o liczbie grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych po I turze zapisów– znajduje się pod planem wykładów dla tychże przedmiotów. Nadmieniamy, że kwestię „uruchomienia” przedmiotu kierunkowego/monograficznego mogą Państwo śledzić na bieżąco w systemie USOS - „statystyki zapisów na przedmioty”.

Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.  Dodatkowo prosimy o przesyłanie propozycji terminów ćwiczeń dla każdego przedmiotu w odrębnym pliku.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska

Wydziałowy Zespół
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2021