Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci, Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych, które nie były umieszczone w planie zajęć na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 (plan z ubiegłego roku akademickiego dostępny jest na stronie internetowej Wydziału). Wzorem semestrów poprzednich i przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku pozostałych wykładów zachowane zostaną terminy z planu zajęć  z semestru letniego z ubiegłego roku akademickiego. Prosimy o przekazanie propozycji terminów wykładów w formie pisemnej - na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć - do Pani Kierownik Dziekanatu (pokój nr 204) w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony. Informujemy, iż należy przekazywać propozycję terminów wykładów z poszczególnych przedmiotów zgodnie z aktualnym planem studiów na danym kierunku i roku studiów (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na plan studiów I roku na kierunkach prawno-administracyjnym oraz prawo bezpieczeństwa wewnętrznego).

Ponadto informujemy, iż aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz terminarz wykładów z semestru letniego 2018/2019 - znajdują się na stronie internetowej wydziału pod treścią niniejszego ogłoszenia (zakładka Aktualności oraz Plany zajęć). Obowiązkowo należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiów, a także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie. W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr letni 2019/2020 – prośba o przedstawienie propozycji (z wyznaczeniem terminu ich składania na dzień  31 stycznia 2020 r.), zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

 w imieniu Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2020