Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020

Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020

Uprzejmie informujemy, że Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i wydawca czasopisma naukowego „Lex Localis - Journal of Local Self-Government” (Scopus, Web of Science, impact factor: 0,728; 70 pkt MNiSW) organizują w Lublinie w dniach 15-16 października 2020 r. wspólnie z Instytutem Samorządu Terytorialnego w Mariborze (Słowenia) doroczną międzynarodową konferencję naukową (Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020).

Językiem konferencji jest język angielski.

Zgłoszone referaty (artykuły) będą poddane recenzji uznanych ekspertów o randzie międzynarodowej. Wybrane artykuły naukowe zostaną opublikowane w numerze specjalnym czasopisma »Lex Localis - Journal of Local Self-Government«, Volume 18, Issue 4, October 2020 - opublikowane artykuły będą indeksowane w następujących bazach: Social Sciences Citation Index (SSCI), CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, Academic's OneFile (Gale), International Political Science Abstracts, ProQuest, Scopus, Current Law Journal Content - an index to legal periodicals, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) – 70 pkt MNiSW.

Przedmiotem konferencji będą następujące problemy badawcze:

1) Prawnokonstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego;

2) Samorząd terytorialny a zadania publiczne (analiza poszczególnych zadań samorządu terytorialnego: edukacja (system edukacji wczesnoszkolnej), administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe), opieka społeczna (przedszkole, pomoc rodzinom), środowisko a usługi komunalne (wywóz i utylizacja śmieci, cmentarze i krematoria), rozwój urbanistyczny i gospodarczy (planowanie przestrzenne i lokalny rozwój gospodarczy), usługi publiczne (zaopatrzenie w energię, wodę);

3) Decentralizacja finansów publicznych (jako problem decentralizacji w ujęciu prawnofinansowym obejmujący dwa powiązane ze sobą zagadnienia, tj. podział uprawnień i obowiązków w zakresie gromadzenia oraz rozporządzania środkami publicznymi między jednostki administracji rządowej i samorządowej, a także zakres swobody jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w dysponowaniu środkami publicznymi zarówno w ujęciu agregowanym, jak i szczegółowym);

4) Polityka a zasada decentralizacji (podział władzy politycznej, demokratyzacja i liberalizacja rynku, rozszerzenie zakresu podejmowania decyzji w sektorze prywatnym w kierunku otwarcia zarządzania na szerszy udział społeczeństwa jako sposób na obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, formy partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym np. budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza);

5) Aktualne wyzwania światowego rozwoju gospodarczego na tle gospodarek krajowych i regionalnych (wszystkie regiony stają przed wyzwaniami wynikającymi ze spowolnienia wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych, a także z globalnego kryzysu kredytowego. Wspólne dla wszystkich regionów skutki to spowolnienie eksportu, spadek na rynkach aktywów, zmniejszenie kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a w konsekwencji wzrost bezrobocia i ubóstwo. Wspólne zainicjowanie debaty i konsensus polityczny w sprawie zaleceń dotyczących reformy globalnej struktury finansowej mogłoby być realizowane poprzez dialog między regionami, w tym poprzez współpracę w dziedzinie badań naukowych, której kulminacją byłoby spotkanie decydentów politycznych z każdego regionu).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o przesłanie tekstu swojego artykułu naukowego (referatu) w ramach wstępnej rejestracji - zgłoszenie zainteresowania – poprzez stronę internetową: http://journal.lex-localis.press, nie później niż do dnia 15 marca 2020 r. Wstępna rejestracja powinna zawierać:

  • tekst wystąpienia w języku angielskim z rozszerzonym streszczeniem (nie więcej niż 150 słów) (tekst nie powinien przekraczać 8.000 słów)
  • dane adresowe (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko, adres pocztowy, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, afiliacja, pełnione funkcje)
  • pięć słów kluczowych ze wskazaniem, do którego z tematów panelu referat jest zgłaszany
  • oświadczenie o autorstwie (Author's Guarantee Form).

Przedkładany tekst powinny być sporządzony w formie artykułu zgodnie z wymogami czasopisma Lex Localis (wytyczne dla autorów) i złożony w formie elektronicznej przez stronę internetową http://journal.lex-localis.press. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń komitet naukowy „Lex Localis - Journal of Local Self-Government” dokona wyboru najlepszych referatów, a wybrani prelegenci otrzymają stosowną informację nie później niż do dnia 15 maja 2020 r., pod warunkiem, że przesłany tekst zostanie przyjęty do publikacji i będzie zaprezentowany podczas konferencji. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu (referatu) uczestnicy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 490 EUR (bez kwoty podatku od towarów i usług) i złożenia ostatecznej wersji artykułu naukowego nie później niż do dnia 1 czerwca 2019 roku.

Oświadczenie o autorstwie; wytyczne dla autorów - dostępne są na stronie:

http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/announcement/view/7

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2020