XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki – fotorelacja z trzeciego dnia

16 września miał miejsce trzeci dzień XXXI Szkoły Dydaktyki Matematyki. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Trzeci dzień konferencji rozpoczął się od wykładu plenarnego dr. Tomasza Szweda pt. Jak pomóc uczniom w uczeniu się? Podczas wystąpienia prelegent podjął próbę odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie będące tytułem wykładu. Pokrótce przedstawił swoją wizję bycia pomagającym uczniom nauczycielem matematyki. Pokrótce przedstawił podstawy dobrego uczenia się, wymienił i omówił kilka zasad nauczania oraz uczenia się opartego na konstruktywizmie. Zaprezentował również niezwykle użyteczną w praktyce i uwalniającą w myśleniu koncepcję nauczyciela wystarczająco dobrego. Wspomniał także o  sw ojej osobistej inspiracji – Mikołaju Koperniku i jego związku z byciem nauczycielem.    

Po krótkiej przerwie nastąpiła sesja referatowa:  

 • dr Bożena Maj-Tatsis (Uniwersytet Rzeszowski) oraz dr Konstantinos Tatsis wystąpili w referatem pt. Przejawy rozumowania matematycznego u małych dzieci: odkrywanie zależności liczbowych w kwadratach magicznych. W referacie zostały przedstawione wyniki badań podczas pracy nad zadaniem z dwoma magicznymi kwadratami. Wyniki pokazały, że dziewczynki były w stanie sformułować i uzasadnić matematyczne hipotezy, które wspierały ich matematyczne rozumowanie. Co więcej, obie uczennice były zaangażowane w proces rozwiązywania zadania i wykazały oznaki wrażliwości matematycznej i ciekawości intelektualnej, ale w różnym stopniu. Magiczne kwadraty okazały się zatem użytecznym narzędziem do promowania odkryć u uczniów i rozwijania rozumowania matematycznego.  


 • dr Marta Pytlak (Uniwersytet Rzeszowski) zaprezentowała referat pt. Doświadczanie miary i mierzenia przez dzieci w wieku przedszkolnym. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podkreśla się zwłaszcza potencjał w kierunku uzdolnień matematycznych, jakim dysponują dzieci na tym poziomie edukacyjnym. Otwartym pozostaje pytanie, jak ten potencjał odpowiednio zagospodarować. Próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie prelegentka zaprojektowała i przeprowadziła serię badań wśród dzieci 5-6 letnich dotyczących rozumienia przez nich miary i mierzenia. W referacie przedstawiła zatem analizę uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań. Badania skupione były na odkryciu dziecięcych intuicji związanych z pojęciem miary i mierzenia. Wyniki pokazały, że dzieci w tym wieku mają bardzo różne intuicje w zakresie miary i mierzenia oraz potrafią bardzo kreatywnie z nich korzystać podczas rozwiązywania różnych zadań problemowych. Ponadto uzyskane wyniki pokazały, że odpowiednie zajęcia mogą pomóc w umiejętności porównywania różnych odległości i stosowaniu zasad pomiaru.  


 • dr hab. Henryk Kąkol , emerytowany prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) przedstawił referat pt. Webseminar jako jedna z form nauczania i uczenia się.  


 • dr Marta Pytlak (Uniwersytet Rzeszowski) wystąpiła z referatem pt. Postawa przyszłych nauczycieli wczesnoszkolnych wobec edukacji matematycznej. Istotnym ogniwem systemu edukacji są nauczyciele. Od ich postawy, wiedzy i zaangażowania zależy w znacznej mierze sukces ucznia. Nauczyciele matematyki oraz zajmujący się edukacją matematyczną powinni być dobrze przygotowani merytorycznie do swojej pracy. Ponadto powinni charakteryzować się otwartą postawą, gotowością do podejmowania wyzwań, szukania odpowiedzi. Powinni umieć doświadczać matematyki i uczyć tego doświadczania swoich uczniów. Czy wszyscy przyszli nauczyciele matematyki i edukacji matematycznej cechują się taką postawą? Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista. Jednak badania przeprowadzone wśród studentów pedagogiki – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –pokazują, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Postawa studentów wobec edukacji matematycznej oraz matematyki jako takiej nie jest zadowalająca. Zebrane w ramach badań nad podejściem do edukacji matematycznej przyszłych nauczycieli wyniki ujawniły szereg różnych postaw, niestety w dużej mierze negatywnych. W referacie prelegentka zaprezentowała wyniki badań i omówiła różne postawy studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji matematycznej.  


 • dr Małgorzata Radoń (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) i dr Beata Strycharz-Szemberg (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) zaprezentowały referat pt. M-Ar-Che-Fkowa kraina nauk ścisłych. Politechnika Krakowska, a w szczególności Katedra Matematyki Stosowanej, od wielu lat przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy ze szkołami oraz do promowania nauk przyrodniczych i ścisłych wśród młodzieży. Dowodem są liczne inicjatywy, np. udział w Festiwalach Nauki i w Małopolskiej Nocy Naukowców, wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci i Kalejdoskopu Matematycznego oraz tworzenie Klas Patronackich PK. Dwa lata temu narodził się pomysł, żeby połączyć siły wszystkich wydziałów, zgodnie z trendem STEAM, a także rozszerzyć zasięg naszych działań na młodzież z bardziej odległych ośrodków. Pomysł spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony osób zaangażowanych we współpracę ze szkołami i reprezentujących dziedziny: matematyka, architektura krajobrazu, chemia i fizyka. W ten sposób narodził się konkurs „M-Ar- Che -F”, o którym prelegentki opowiedziały podczas tego wystąpienia. W trakcie konkursu uczniowie mieli otwarty dostęp do materiałów multimedialnych przygotowanych przez doświadczonych specjalistów z poszczególnych dziedzin i umieszczonych na platformie edukacyjnej PK. To pozwoliło uczestnikom na elastyczne dostosowanie nauki do swojego indywidualnego harmonogramu. Uczniowie najbardziej zaangażowanych szkół mieli możliwość pokonkursowego udziału w wykładach ekspertów i interesujących warsztatach na kampusie Politechniki Krakowskiej. Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni na uroczyste posiedzenie Senatu PK, w czasie którego zostały wręczone im pamiątkowe dyplomy i nagrody.  


 • dr Gabriela Biel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Jan Jełowicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Bogdan Roszak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wystąpili z referatem pt. Czy eksploracyjność sprzyja zainteresowaniu myśleniem matematycznym?  W wystąpieniu prelegentki przedstawiły i poddały krytycznej refleksji podejście eksploracyjne stosowane w pracy ze studentami studiów inżynierskich na zajęciach z przedmiotów związanych z matematyką, statystyką matematyczną i informatyką. Spróbowały wyważyć potencjalnie pozytywne i negatywne strony tego podejścia w kształtowaniu nakreślonej z góry tak zwanej sylwetki absolwenta; rozważyły, w jakim zakresie można tę formę edukacji stosować w zależności od specyfiki danego kierunku studiów; wreszcie podzieliły się doświadczeniami wyniesionymi z zajęć, podczas których metoda eksploracyjna nauczania matematyki była stosowana, opisując i odnosząc się do konkretnych przykładów. 


 • dr Olena  Hrybiuk (Uniwersytet Kijowski) zaprezentowała referat pt. AI Mathematics tools for Education: The Cognitive Science Approach to Mathematics Education. W ramach wystąpienia podjęta została p roblematyka wykorzystania badań eksperymentalnych w edukacji matematycznej uczniów szkół średnich ogólnokształcących Prelegentka potraktowała zadania badawcze jako rodzaj zajęć aktywizujących, mających na celu rozwiązanie sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymagało  
  eksperymentowania z dynamicznymi modelami obiektów matematycznych .


 • dr Marek Małolepszy (Politechnika Łódzka) przedstawił referat pt. Nowe horyzonty nauczania matematyki: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające kształcenie studentów. Sztuczna inteligencja wkracza do różnych dziedzin ludzkiego życia, a edukacja nie stanowi wyjątku. W ostatnim czasie ogromną rzeszę użytkowników zdobył Chat GPT, który szeroko jest wykorzystywany także przez studentów. W referacie przedstawiono propozycje zastosowania tego narzędzia w procesie kształcenia studentów w zakresie matematyki. Zaprezentowano możliwości jakie daje Chat GPT i podano przykłady jego wykorzystania w pracy ze studentami np. w obszarze zagadnień z zakresu równań różniczkowych. Zwrócono uwagę na korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w szczególności na „halucynacje”. Podkreślono także konieczność rewizji dotychczasowego podejścia do nauczania oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów.  


 • Klaudia Majik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Marcin Konysz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zaprezentowali referat pt. Gry i zabawy dydaktyczne – sposoby aktywizacji uczniów na lekcji matematyki. W trakcie referatu zaprezentowane zostały wyniki i wnioski z warsztatów zorganizowanych dla uczniów szkoły podstawowej i wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami szkoły podstawowej przez studentów Koła Naukowego StuDMat działającego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. W ramach referatu zaprezentowane zostały wybrane typy prostych gier i zabaw dydaktycznych, które nauczyciel może w szybki sposób sam przygotować dla uczniów bądź których przygotowanie może uczniom zlecić w trakcie zajęć, wraz z propozycją sposobu wprowadzenia ich do procesu dydaktycznego. Przedstawione również zostały wskazania praktyczne do prowadzenia lekcji z ich wykorzystaniem bądź lekcji w pełni się na nich opierających. Wskazane zostały także korzyści płynące z ich stosowania w kontekście ogólnie pojmowanego rozwoju uczniów.  


 • dr Karolina Mroczyńska  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) wystąpiła z referatem pt. Procesy myślowe w rozwiązywaniu zadań matematycznych uczniów z zespołem Aspergera. Celem referatu było przedstawienie rozumowania i argumentacji uczniów z Zespołem Aspergera, na podstawie analizy rozwiązań zadań tekstowych z matematyki. Przeprowadzone badanie pokazało skrajności w konstruowaniu rozwiązań zadań, co koreluje z cechami charakterystycznymi dla osób z tego typu zaburzeniami. Referat był jednocześnie próbą określenia profilu zdolności matematycznych uczniów ze spektrum autyzmu.  

Po południu odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczyli: dr hab. Edyta Juskowiak, prof. UAM, Agnieszka Kałakucka (LSCDN), dr hab. Mirosława Sajka, prof. UP, dr Tomasz Szwed oraz mgr Elżbieta Wojtowicz. Panel nosił tytuł: Dydaktyka matematyki jako most łączący teorię z praktyką. 

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystego zakończenia XXXI Szkoły Dydaktyki Matematyki. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z pierwszego i drugiego dnia konferencji.  


W relacji zostały wykorzystane fragmenty abstraktów wystąpień, napisanych przez uczestniczki oraz uczestników XXXI Szkoły Dydaktyki Matematyki. 

  Aktualności

  Data dodania
  16 września 2023