Konkurs Grantowy Władz Rektorskich na rok 2022

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają Konkurs Grantowy Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich - edycja na rok 2022.

Władze Rektorskie UMCS przeznaczają pulę 50 tys. zł na realizację projektów/wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym, organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane przy UMCS. Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawódów i wystaw.

Przypominamy, że Zarządzeniem JM Rektora nr 59/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. został wprowadzony nowy Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przygotowanie wniosków grantowych na nowo obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.

Termin składania wniosków:

do 10 grudnia 2021 r.

Forma i miejsce składania wniosków:

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski grantowe na rok 2022 należy składać w 2 wersjach:

1) oryginał wniosku w wersji papierowej - należy przesłać Pocztą Polską bądź za pośrednictwem Kancelarii UMCS* z dopiskiem "Grant Rektora 2022" na adres:

Biuro Spraw Studenckich - Marta Wolińska
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-036 Lublin

2) skan oryginału wniosku - należy wysłać mailowo na adres marta.wolinska@mail.umcs.pl

Wniosek uznaje się za złożony tylko w przypadku jego wpłynięcia do Biura Spraw Studenckich w obu wskazanych powyżej formach. 

Ocena wniosków:

Ocena nadesłanych wniosków odbywa się w sposób dwuetapowy. W pierwszym etapie Komisja oceni wnioski pod kątem merytorycznym, natomiast w drugim etapie, po złożeniu przez organizacje sprawozdań z działalności za rok 2021, Komisja oceni wnioski pod kątem formalnym. Wyniki oceny merytorycznej poszczególnych projektów zostaną opublikowane do 20 grudnia 2021 r., z kolei ostateczne wyniki Konkursu po ocenie formalnej wniosków zostaną podane do 20 stycznia 2022 r.

Realizacja grantu:

Organizacje mogą rozpocząć realizację swoich projektów w momencie publikacji ostatecznych wyników Konkursu, tj. 20 stycznia 2022 r., natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu 2022 r., by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS. Na stronie Organizacji studenckich UMCS znajdują się pomocne instrukcje dotyczące wydatkowania środków grantowych i związanych z tym procedur formalnych.

Sprawozdania:

Każda organizacja, która otrzyma dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Władz Rektorskich zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykorzystanych środków w terminie do 15 stycznia 2023 r. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia.

Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację. 

Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wsnioki o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marta Wolińska
Biuro Spraw Studenckich

DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
e-mail: marta.wolinska@mail.umcs.pl
tel.: (81) 537-58-79

*Wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego bądź data wpływu do Kancelarii UMCS.

Załączniki:

Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich

zał. 1- wzór wniosku o dofinansowanie

zał. 2- wzór sprawozdania finansowego


 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    26 listopada 2021