Opiekuni Koła

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników od 2010 roku
Dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw.

Ur.15 września 1953 roku w Lublinie. Studiował w latach 1972–1976 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 1 października 1976 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Karnego. Doktorat w 1984 roku na podstawie rozprawy „Terminy w procesie karnym” (skrócona wersja książkowa „Terminy w kodeksie postępowania karnego”, Lublin 1988). Habilitacja – 2001 na podstawie książki „Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym”, Lublin 2001. Autor 38 publikacji (artykułów, glos i innych), głównie z zakresu teorii czynności procesowych, postępowań szczególnych oraz uprawnień uczestników procesu karnego, w szczególności pokrzywdzonego i przedstawicieli stron.

Odbywał staże naukowe w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego (w 1980 i 1990) oraz w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu w Bonn (1992). Ukończył aplikację sądową i zdał w 1978 roku egzamin sędziowski, a w 1985 egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników w latach 1965–2009
Prof. dr hab. Henryk Groszyk

Ur. 2 października 1926 roku w Sępólnie Krajeńskim. Absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK w Toruniu (1950). Doktorat na UMCS (1959). Staż naukowy na Uniwersytecie w Paryżu (lata 1959–1960). Habilitacja na UMCS (1965). Od 1965 roku – docent, a od 1977 – profesor, specjalista w zakresie teorii państwa i prawa. Wykładowca i wychowawca kadr naukowych w tej dziedzinie. Autor ponad 100 publikacji z zakresu teorii państwa i prawa oraz nauk politycznych. Inspirator studenckiego ruchu naukowego na Wydziale.
Pełnił następujące funkcje: Kierownika Katedry Teorii Państwa i Prawa (1969–1970) i Zakładu Teorii Państwa i Prawa (1970–1971), Dyrektora Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa (1977–1981), Prodziekana Wydziału (1981–1982), Dziekana (1982–1984) i Dziekana. Członek Senatu UMCS (1973–1976 i 1982–1984). Od 1983 ponownie Kierownik Zakładu Teorii Państwa i Prawa (do 1997). Uczestniczył w naukowych gremiach krajowych, pełniąc funkcje członka Komitetu Nauk Prawnych PAN (1981–1987), członka Komitetu Nauk Politycznych PAN (1972–1996), członka Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN (1990–1993), członka kilku rad naukowych i redakcji w różnych okresach. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1989–1992) i członek honorowy PTNP.

Uczestniczył i pracował w krajowych strukturach państwowych: członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1984–1987), ponowny wybór (1994–1998), Sędzia Trybunału Stanu (1982–1985) oraz Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1985–1993) . Ekspert w pracach komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1995–1997).

W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, w latach 1944–1945 więzień Pawiaka i hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia. Zmarł w Lublinie 10 grudnia 2009 r.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników w latach 1959–1964
Prof. dr hab. Henryk Reniger

Ur. 18 lipca 1919 w Wilnie. W okresie okupacji członek Armii Krajowej. Absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK w Toruniu (1950), tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1962 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, zaś w 1977 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1956 pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego na WPiA UMCS oraz (w latach 1984–1989) Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Katolickiego i Świeckiego KUL; współtwórca Wydziału Ekonomii UMCS. W latach 1981–1982 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS (usunięty z tej funkcji po prowadzeniu stanu wojennego). Autor ponad 50 prac z zakresu polskiego prawa daninowego, prawa bankowego i systemu finansowego przedsiębiorstw. Pierwszy Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników. Zmarł w Lublinie 17 maja 1989 roku.


Źródło: W. Wójtowicz, Henryk Reniger (1919–1989) [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1949–2009), red. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009, s. 208–211).