Statut i akty prawne

STATUT
Studenckiego Koła Naukowego Prawników
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

PRZEPISY OGÓLNE

§1

Użyte w niniejszym Statucie określania oznaczają:

 1. Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 3. Rektor – Rektor Uczelni bądź Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia,
 4. Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 5. Doktorant –uczestnik studiów doktoranckich podjętych przed 2019 lub osoba kształcąca się w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
 6. Wydział –wydział lub inna jednostka, przy której Organizacja/Koło jest zarejestrowana/e,
 7. Organizacja/Koło –Organizacja studencka lub doktorancka w myśl art. 111 ust. 1 i 216 ust. 1 Ustawy,
 8. Rejestr –Rejestr Organizacji prowadzony przez Rektora w myśl Zarządzenia Rektora nr 50/2022 z dnia 11 maja 2022 r.,
 9. Opiekun Koła – opiekun merytoryczny Organizacji,
 10. ZUSS- Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów,
 11. Jednostka BSS- Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów- Biuro Spraw Studenckich.

§2

 1. Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa w Uczelni i posługuje się skróconą nazwą SKNP UMCS.
 2. Koło funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.
 3. Koło zrzesza Studentów Uczelni.
 4. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.
 5. Opiekunem Koła jest pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny albo dydaktyczny, sprawujący głównie nadzór merytoryczny nad działalnością Koła.
 6. Koło może posługiwać się własnym znakiem graficznym i pieczęciami.
 7. Koło działa w oparciu o przepisy ustawy, statutu Uczelni, niniejszego statutu oraz regulaminu studiów Uczelni.
 8. Koło podlega rejestracji w Rejestrze Organizacji prowadzonym przez Rektora.

CELE DZIAŁALNOŚCI

§3

Celami Koła są:

 1. pogłębianie wiedzy prawniczej członków Koła oraz przygotowywanie ich do pracy w zawodzie prawnika,
 2. działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej, a zwłaszcza poczucia praworządności w społeczności akademickiej i poza nią,
 3. przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej,
 4. działalność samopomocowa w zakresie studiów prawniczych,
 5. integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła,
 6. współpraca z organizacjami o podobnym celu działania, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia naukowego Pro Scientia Iuridica,
 7. działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni

§4

Koło realizuje cele, o których mowa w §3 poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym oraz warsztatowym rozwijających zainteresowania członków Koła, w szczególności sesji, seminariów, konferencji, kongresów naukowych, spotkań eksperckich i warsztatów,
 2. udział w konferencjach naukowych, spotkaniach, a także obozach naukowych w kraju i za granicą,
 3. organizację konkursów popularyzujących wiedzę prawniczą,
 4. działalność publikacyjną, w szczególności zachowanie ciągłości, systematyki wydawania oraz poziomu merytorycznego czasopisma naukowego „Ars Iuridica”,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami teorii oraz praktyki prawniczej, a także instytucjami w zakresie zbierania i wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa,
 6. pogłębianie naukowych, kulturalnych oraz koleżeńskich więzi między obecnymi i byłymi członkami SKNP UMCS,
 7. prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Koła.

OBOWIĄZKI WOBEC UCZELNI
§5

W ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni.

§6

Koło informuje Rektora na piśmie wraz z kompletem poświadczających zdarzenie dokumentów za pośrednictwem właściwej jednostki administracyjnej o:

 1. zmianach statutu,
 2. zmianach w organach Koła,
 3. zmianie Opiekuna Koła.

§7

Koło przedkłada władzom Uczelni:

 1. aktualizację danych kontaktowych, dotyczącą składu osobowego Koła w terminie wskazanym przez władze Uczelni według wzoru wskazanego przez Uczelnię
 2. sprawozdanie merytoryczne z działań podjętych w minionym roku kalendarzowym, w terminie wskazanym przez władze Uczelni według wzoru wskazanego przez Uczelnię
 3. sprawozdania z przeznaczonych przez władze Uczelni środków finansowych na działalność Koła nie rzadziej niż raz w semestrze w terminach wskazanych przez władze Uczelni według wzoru wskazanego przez Uczelnię.

CZŁONKOSTWO

§8

Członkiem Koła może zostać każdy kto:

 1. jest Studentem Uczelni,
 2. jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła,
 3. wyraża wolę bycia członkiem,
 4. zobowiąże się do przestrzegania Statutu Koła.

§9

 1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji na skutek podjęcia decyzji przez Zarząd.
 2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Składając deklarację przystępujący do Koła dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, pozyskuje również pełne informacje w zakresie sposobu ich przetwarzania, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Administratorem danych osobowych członków organizacji jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia członkostwa w Kole, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Każda z osób informowana jest o dobrowolności podania danych i złożenia deklaracji, jak również o przysługujących jej, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uprawnieniach, w tym prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz, że skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody. Administrator danych informuje również osoby, których dane dotyczą, iż zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Osoby te informowane są również, że dane ich dotyczące nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa powszechnego, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez UMCS w okresie członkostwa w Kole, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody, a po tym czasie będą usuwane z bazy członków Koła, z zastrzeżeniem, że mogą być przetwarzane dla celu i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powyższe. UMCS jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

§10

Zarząd może nadać tytuł członka honorowego:

 1. absolwentowi Uczelni,
 2. pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Uczelni,
 3. pracownikowi naukowo-dydaktycznemu innej Uczelni,
 4. osobie szczególnie zasłużonej na rzecz działalności Koła.

§11

 1. Utrata członkostwa następuje:

  a) na skutek utraty przez członka statutu Studenta,
  b) w wyniku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków, przedstawione w formie pisemnej do Prezesa lub Wiceprezesa w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków,
  c) braku zaangażowania w prace Koła,
  d) na pisemny wniosek członka,
  e) w przypadku śmierci.

 2. Decyzje wykluczającą w przypadkach o których stanowi ust. 1 lit. a – c), Zarząd podejmuje większością 3/5 w obecności wszystkich jego członków.
 3. Od decyzji podjętej na podstawie ust. 1 lit. a-) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, złożone za pośrednictwem Zarządu.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. d – e), Zarząd Koła wykreśla osobę z listy członków Koła.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA

§12

Członkowie mają obowiązek:

 1. postępowania zgodnego z prawem obowiązującym w Uczelni,
 2. postępowania zgodnego ze statutem Koła,
 3. stosowania się do uchwał władz Koła,
 4. czynnego i stałego udziału w pracach Koła,
 5. uczestnictwa w spotkaniach Koła,
 6. godnego reprezentowania Koła,
 7. dbania o dobre imię Koła,
 8. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 9. rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków,

§13

Członkowie mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. udziału we wszystkich formach działalności Koła,
 3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła,
 4. osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Koła spraw dotyczących jego osoby.

ORGANY


§14

 1. Organami Koła są:

  a) Walne Zebranie Członków, składające się wyłącznie z członków zwyczajnych Koła,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

 2. W skład organów Koła, poza Walnym Zebraniem Członków, mogą wejść osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem spraw przewidzianych w statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zaistnienia równości głosów decyduje głos – odpowiednio – Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy w razie tajności głosowania zobowiązani są do ujawnienia swego głosu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie regulaminu działania Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
 2. powołanie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał wniesionych pod obrady,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,
 5. uchwalanie absolutorium Zarządowi,
 6. rozpatrywanie odwołań w sytuacjach wymienionych w paragrafach poprzedzających,
 7. uchwalanie Statutu lub zmian w nim,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.

§16

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1) na początku każdego roku akademickiego nie później niż miesiąc od jego rozpoczęcia,
  2) na wniosek Prezesa Koła,
  3) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, najpóźniej miesiąc od złożenia wniosku,
  4) na pisemny wniosek Opiekuna Koła,
  5) na pisemny wniosek władz Wydziału,
  6) na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków, jednak nie mniej, niż 20, najpóźniej miesiąc od złożenia wniosku.

 2. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków są ogłaszane nie później niż 7 dni przed terminem zebrania formie ogłoszeń wywieszonych w budynku Wydziału lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.
 3. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Prezes lub w czasie jego nieobecności inny członek Zarządu wyznaczony przez Opiekuna Koła.
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane być może w dwóch terminach, tj. w tym samym miejscu i dniu, jednakże pierwszy termin o wskazanej godzinie, zaś drugi po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu. W przypadku pierwszego terminu dla otwarcia Zebrania wymagane jest obecność 1/2 liczby członków Koła. W razie braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może zostać otwarte w drugim terminie.
 5. Uchwały Walnego Zebranie Członków odbywającego się w drugim terminie, zastrzeżeniem § 27 i § 28 niniejszego Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

ZARZĄD

§17

 

 1. Zarząd składa się z:

  1) Prezesa,
  2) Wiceprezesa ds. Naukowych,
  3) Wiceprezesa ds. Organizacyjnych,
  4) Skarbnika,
  5) Sekretarza.

 2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencję w głosowaniu tajnym.
 3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, w drodze uchwały Zarząd dokooptuje do swego składu osobę spośród członków Koła.

§18

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1) przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków planu pracy Koła,
  2) kierowanie Kołem i wykonywanie bieżących zadań,
  3) reprezentacja Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5) układanie rocznego planu działania Koła,
  6) składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła,
  7) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych, przez obowiązujące na Uczelni akty prawne,
  8) administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła,
  9) prowadzenie rejestru członków,
  10) powoływanie przewodniczących Sekcji i Grup Badawczych Koła,
  11) powoływanie innych komórek organizacyjnych na okres kadencji do realizacji określonych celów,
  12) nadzór nad czasopismem naukowym ,,Ars Iuridica”
  13) wybór członków Komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego ,,Ars Iuridica”

§19

Do zadań Prezesa należy:

 1. kierowanie pracami Zarządu,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. nadzorowanie prac Sekcji,
 4. bezpośrednia współpraca z Opiekunem Koła, składanie Opiekunowi Koła planów działalności i sprawozdań z działalności Koła

§20

 1. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
 3. Dokumenty w tym certyfikaty i zaświadczenia, wnioski, podania i prośby sygnowane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§21

 1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej działalności.

SEKCJE

§22

 1. Sekcje Koła są jednostkami organizującymi działalność naukową członków Koła.
 2. Sekcjami stałymi są: Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa, Sekcja Prawa Cywilnego, Sekcja Prawa Karnego oraz Sekcja Prawa Publicznego.
 3. Sekcje specjalne Zarząd powołuje na okres dwóch lat akademickich na wniosek co najmniej 30 członków Koła. Wniosek powinien zawierać:
  1) proponowany plan działalności Sekcji w roku akademickim,
  2) kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Sekcji.
 4. Zarząd powołuje i odwołuje Przewodniczącego Sekcji. Może także powołać jego zastępców.
 5. Do zadań przewodniczących Sekcji należy:
  1) kierowanie pracami Sekcji,
  2) układanie rocznego i semestralnego planu działania Sekcji i przedstawienie ich Prezesowi,
  3) składanie Prezesowi rocznego sprawozdania z działalności Sekcji,
  4) zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy Zarządem a członkami Sekcji,
  5) wspieranie Zarządu we wszystkich podejmowanych przez Koło inicjatywach.

KOMISJA REWIZYJNA

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Koła,  z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencję w głosowaniu tajnym.
 4. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, w drodze uchwały Komisja Rewizyjna dokooptuje do swego składu osobę spośród członków Koła.

§24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Koła,
 2. składanie sprawozdań z działalności pod koniec kadencji Zarządu w danym roku,
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

RADA

[Rada Przyjaciół Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS]

§25

 1. Rada wspiera działalność Koła i sprawuje funkcję doradczą wobec Zarządu i Opiekuna Koła.
 2. Rada składa się z byłych członków Koła. Członkostwo w Radzie nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji na skutek podjęcia decyzji Przewodniczącego Rady.
 3. Przewodniczącym Rady jest Prezes Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica.
 4. Prezydium Rady tworzą byli Prezesi Koła zrzeszeni w Radzie.
 5. Przewodniczący Rady kieruje działalnością Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zaistnienia równości głosów decyduje Przewodniczący Rady.
 7. Członkowie Rady zapraszani są na Walne Zebranie Członków Koła.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁ

§26

 1. Koło może posiadać różne źródła finansowania, w szczególności pochodzące z:

  1) dotacji władz Uczelni
  2) dotacji, subwencji i darowizn,
  3) środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię,
  4) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
  5) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
  6) przychodów z organizowanych przez Koło przedsięwzięć,
  7) dotacji pochodzących od Władz Wydziału,
  8) nieobligatoryjnych składek członkowskich,
  9) środków finansowych przekazanych przez organizacje zewnętrzne przeznaczonych na konkretne przedsięwzięcia realizowane przez Koło.

 2. Fundusze Koła przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej Koła oraz działalności statutowej.
 3. Funduszami i majątkiem Koła zarządza Zarząd.
 4. Z posiadanych środków, o których mowa w ust. 1, Koło składa sprawozdanie do właściwych władz Uczelni w terminach wskazanych w aktach prawnych obowiązujących na Uczelni.

ZMIANA STATUTU

§27

 1. Statut może zostać zmieniony przez Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek któregokolwiek z organów Koła lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Koła.
 2. Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Koła. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego kworum członkowie podejmują uchwałę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Koła.

ROZWIĄZANIE KOŁA

§28

 1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

  1) uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Koła,
  2) uchwały Senatu Uczelni.

 2. Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:

  1) członkowie Koła w liczbie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Koła nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków,
  2) właściwy organ Samorządu Studentów,
  3) opiekun Koła.

 3. Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji takich, jak:

  1) brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
  2) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła,
  3) braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku,
  4) rażącego naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni.

 4. W momencie rozwiązania Koła Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i przeznaczeniu Uczelni i podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków wszelkich środków finansowych i materialnych będących w dyspozycji Koła.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§29

 1. Statut niniejszy obowiązuje po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu przez Rektora.
 2. Poprzedni statut przestaje obowiązywać z dniem przyjęcia nowego statutu.

PRZEPISY KOŃCOWE

§30

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Statutem decyzje podejmuje Zarząd.
 2. Uchwały Zarządu niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni lub godzące bądź naruszające powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez Rektora.