Statut i akty prawne

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWNIKÓW
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 [Definicje]
Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
a) Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.,
b) Uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
c) Rektor – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
d) Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
e) Wydział – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
f) Koło – Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
g) Rejestr – rejestr Organizacji prowadzony przez Rektora w myśl zarządzenia rektora nr 20/2013 z dnia 20 marca 2013 r.,
h) Opiekun – opiekun naukowy Koła naukowego.
§ 2 [Podstawowe regulacje]
1. Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa w Uczelni i posługuje się skróconą nazwą SKNP UMCS.
2. Koło funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
3. Koło zrzesza studentów Uczelni.
4. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.
5. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy w stopniu co najmniej doktora habilitowanego, sprawujący nadzór merytoryczny nad działalnością Koła.
6. Koło może posługiwać się własnym znakiem graficznym i pieczęciami.
7. Koło działa w oparciu o przepisy ustawy, statutu Uczelni, niniejszego statutu oraz regulaminu studiów Uczelni.
8. Koło podlega rejestracji w rejestrze Organizacji prowadzonym przez Rektora.


CELE KOŁA

§ 3 [Katalog celów funkcjonowania Koła]
Celami Koła są:
a) pogłębianie wiedzy prawniczej członków Koła oraz przygotowywanie ich do pracy
w zawodzie prawnika,
b) działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej, a zwłaszcza poczucia praworządności w społeczności akademickiej i poza nią,
c) przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej,
d) działalność samopomocowa w zakresie studiów prawniczych,
e) integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła,
f) współpraca z organizacjami o podobnym celu działania, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica,
g) działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.
§ 4 [Działalność Koła]
Koło realizuje cele, o których mowa w § 3, poprzez:
a) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym oraz warsztatowym rozwijających zainteresowania członków Koła, w szczególności sesji, seminariów, konferencji, kongresów naukowych,
b) udział w konferencjach naukowych, spotkaniach, a także obozach naukowych w kraju i za granicą,
c) organizację konkursów popularyzujących wiedzę prawniczą,
d) działalność publikacyjną, w szczególności zachowanie ciągłości wydawania periodyku „Studenckie Zeszyty Naukowe”,
e) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami teorii oraz praktyki prawniczej,
a także instytucjami w zakresie zbierania i wymiany doświadczeń w dziennie prawa,
f) pogłębianie naukowych, kulturalnych oraz koleżeńskich więzi między obecnymi i byłymi członkami SKNP UMCS,
g) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Koła.


OBOWIĄZKI KOŁA

§ 5 [Współpraca z władzami Uczelni]
W ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni.
§ 6 [Informacje składane władzom Uczelni]
Koło informuje Rektora na piśmie wraz z kompletem poświadczających zdarzenie dokumentów za pośrednictwem właściwej jednostki administracyjnej o:
a) zmianach statutu,
b) zmianach w organach Koła,
c) zmianie Opiekuna,
d) uchwałach podjętych przez Koło.
§ 7 [Sprawozdania składane władzom Uczelni]
Koło przedkłada władzom Uczelni:
a) sprawozdanie merytoryczne z działań podjętych w minionym roku kalendarzowym do dnia 15 stycznia każdego roku według wzoru wskazanego przez Uczelnię,
b) sprawozdania z przeznaczonych przez władze Uczelni środków finansowych na działalność Koła nie rzadziej niż raz w semestrze w terminach wskazanych przez władze Uczelni według wzoru wskazanego przez Uczelnię.


CZŁONKOSTWO W KOLE

§ 8 [Warunki nabycia członkostwa]
Członkiem Koła może zostać każdy kto:
a) jest studentem Uczelni,
b) jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła,
c) uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła,
d) wyraża wolę bycia członkiem,
e) zobowiąże się do przestrzegania Statutu Koła.
§ 9 [Tryb nabycia członkostwa]
1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji na skutek podjęcia decyzji Zarządu.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu, złożone za pośrednictwem Zarządu.
§ 10 [Członkowie honorowi]
Zarząd może nadać tytuł członka honorowego:
a) absolwentowi Uczelni,
b) pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Uczelni,
c) pracownikowi naukowo-dydaktycznemu innej uczelni,
d) osobie szczególnie zasłużonej na rzecz działalności Koła.
§ 11 [Utrata członkostwa]
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Koła,
b) na skutek wniesienia uzasadnionego wniosku przez Sąd Koleżeński do Zarządu w przypadku postępowania członka niezgodnego ze statutem Koła, statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta,
c) na skutek utraty przez członka statutu studenta,
d) w wyniku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków,
e) braku zaangażowania w prace Koła,
f) na pisemny wniosek członka,
g) w przypadku śmierci.
2. Od decyzji podjętej na podstawie ust. 1 pkt a, b, d, e przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, złożone za pośrednictwem Zarządu.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA
§ 12 [Obowiązki członków]
Członkowie mają obowiązek:
a) postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uczelni,
b) postępowania zgodnego ze statutem Koła,
c) stosowania się do uchwał władz Koła,
d) czynnego i stałego udziału w pracach Koła,
e) uczestnictwa w spotkaniach Koła,
f) godnego reprezentowania Koła,
g) dbać o dobre imię Koła,
h) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
i) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków,
j) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13 [Prawa członków]
Członkowie mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) udziału we wszystkich formach działalności Koła,
c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła,
d) korzystania z wszelkich dostępnych Kołu środków zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Koła spraw dotyczących jego osoby.


ORGANY KOŁA

§ 14 [Organy Koła]
1. Organami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. W skład organów Koła, poza Walnym Zebraniem Członków, mogą wejść osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów.
3. Uchwały władz Koła, z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu oraz w sprawie rozwiązania Koła podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zaistnienia równości głosów decyduje głos – odpowiednio – prezesa Zarządu, przewodniczącego Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej, którzy w razie tajności głosowania zobowiązani są do ujawnienia swego głosu.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15 [Kompetencje Walnego Zebrania]
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie planu pracy Koła,
b) uchwalanie regulaminu działania Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
c) powołanie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła,
d) podejmowanie uchwał wniesionych pod obrady,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,
f) uchwalanie absolutorium Zarządowi,
g) rozpatrywanie odwołań w sytuacjach wymienionych w paragrafach poprzedzających,
h) uchwalanie Statutu lub zmian w nim,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.
§ 16 [Zwoływanie Walnego Zebrania]
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) co najmniej dwa razy w roku akademickim jednak nie rzadziej niż raz w semestrze,
b) na początku każdego roku akademickiego nie później niż miesiąc od jego rozpoczęcia,
c) na wniosek Prezesa Koła,
d) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, najpóźniej miesiąc od złożenia wniosku,
e) na pisemny wniosek Opiekuna Koła,
f) na pisemny wniosek władz Wydziału,
g) na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków, jednak nie mniej, niż 20, najpóźniej miesiąc od złożenia wniosku.
2. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków są ogłaszane nie później niż 7 dni przed terminem zebrania formie ogłoszeń wywieszonych w budynku Wydziału lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.
3. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Prezes lub w czasie jego nieobecności inny członek Zarządu wyznaczony przez Opiekuna Koła.
4. Walne Zebranie Członków zwoływane być może w dwóch terminach, tj. w tym samym miejscu i dniu, jednakże pierwszy termin o wskazanej godzinie, zaś drugi po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu. W przypadku pierwszego terminu dla otwarcia Zebrania wymagane jest obecność 1/2 liczby członków Koła. W razie braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może zostać otwarte w drugim terminie.
5. Uchwały Walnego Zebranie Członków odbywającego się w drugim terminie, zastrzeżeniem § 30 i § 31 niniejszego Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.


ZARZĄD

§ 17 [Skład Zarządu]
1. Zarząd składa się z:
a) Prezesa,
b) Wiceprezesa ds. Naukowych,
c) Wiceprezesa ds. Organizacyjnych,
d) Skarbnika,
e) Sekretarza.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencję w głosowaniu tajnym.
3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu o jedną trzecią, Zarząd dokooptuje w drodze uchwały do swego składu osobę spośród członków Koła, przedstawiając podjętą w tej sprawie uchwałę najbliższemu Walnemu Zebraniu Członków w celu jej zatwierdzenia.
§ 18 [Zadania Zarządu]
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja przyjętego przez Walne Zebranie Członków planu działania,
b) kierowanie Kołem i wykonywanie bieżących zadań,
c) reprezentacja Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) układanie rocznego planu działania Stowarzyszenia,
f) składanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
g) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych przez obowiązujące na Uczelni akty prawne,
h) administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła,
i) prowadzenie rejestru członków,
j) powoływanie przewodniczących Sekcji i Grup Badawczych Koła,
k) powoływanie innych komórek organizacyjnych do realizacji określonych celów.
§ 19 [Zadania Prezesa]
Do zadań Prezesa należy:
a) kierowanie pracami Zarządu,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) nadzorowanie prac Sekcji,
d) bezpośrednia współpraca z Opiekunem Koła,
e) składanie Opiekunowi Koła planów działalności i sprawozdań z działalności Koła.
§ 20 [Tryb pracy Zarządu]
1. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
3. Wiążące akty podpisuje prezes i przynajmniej jeden z wiceprezesów. Sekretarz potwierdza zgodność treści dokumentu z podjętą uchwałą.
4. Dokumenty, wnioski i prośby są sygnowane przez prezesa lub wiceprezesa.
§ 21 [Sprawozdanie Zarządu]
Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej działalności.


SEKCJE

§ 22 [Sekcje]
1. Sekcje Koła są jednostkami organizującymi działalność naukową członków Koła.
2. Sekcjami stałymi są: Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa, Sekcja Prawa Cywilnego, Sekcja Prawa Karnego oraz Sekcja Prawa Publicznego.
3. Inne sekcje Zarząd powołuje na okres dwóch lat akademickich na wniosek co najmniej 20 członków Koła. Wniosek powinien zawierać:
a) proponowany plan działalności sekcji w roku akademickim,
b) kandydaturę na stanowisko przewodniczącego sekcji.
4. Zarząd powołuje i odwołuje przewodniczącego sekcji. Może także powołać jego zastępców.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 23 [Skład Komisji Rewizyjnej]
1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Koła, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków.
§ 24 [Zadania Komisji Rewizyjnej]
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Koła,
b) składanie sprawozdań z działalności za dany rok kalendarzowy,
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.


SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 25 [Skład Sądu Koleżeńskiego]
1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych organów Koła, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków.
§ 26 [Zadania Sądu Koleżeńskiego]
1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących postępowania członka niezgodnego ze statutem Koła, statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta.
2. Sąd Koleżeński przy orzekaniu opiera się na przepisach Statutu kierując się ogólnie przyjętymi zasadami postępowania.
§ 27 [Wniosek do Sądu Koleżeńskiego]
1. Wniosek o rozpatrzenie sprawy ma prawo przedłożyć organ Koła.
2. Wniosek przedkłada się na piśmie. Musi on zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego
i uzasadnienie.
3. Wniosek może być wycofany do momentu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Koleżeński.
§ 28 [Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego]
1. Sąd Koleżeński może orzec:
a) skreślenie z listy członków Koła z czasowym zakazem ponownego wpisu na nią,
b) udzielenie upomnienia,
c) oddalenie wniosku.
2. Sąd Koleżeński przedkłada Zarządowi pisemny protokół z każdego posiedzenia.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które zostaje zwołane nie później niż 14 dni od złożenia odwołania. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego może być złożone nie później niż 14 dni od dnia wydania orzeczenia, złożone za pośrednictwem Zarządu.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁA 

§ 29 [Katalog źródeł finansowania]
1. Koło może posiadać różne źródła finansowania, w szczególności pochodzące z:
a) dotacji władz Uczelni
b) dotacji, subwencji i darowizn,
c) środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię,
d) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
e) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
f) przychodów z organizowanych przez Koło przedsięwzięć,
g) dotacji pochodzących od Władz Wydziału,
h) składek członkowskich,
i) środków finansowych przekazanych przez organizacje zewnętrzne przeznaczonych na konkretne przedsięwzięcia realizowane przez Koło.
2. Fundusze Koła przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej Koła oraz działalności statutowej.
3. Funduszami i majątkiem Koła zarządza Zarząd.
4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Koła jest upoważniony prezes lub wiceprezes, łącznie ze skarbnikiem.
5. Z posiadanych środków, o których mowa w ust. 1, Koło składa sprawozdanie do właściwych władz Uczelni w terminach wskazanych w aktach prawnych obowiązujących na Uczelni.


ZMIANA STATUTU

§ 30 [Tryb zmiany Statutu]
1. Statut może zostać zmieniony przez Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek któregokolwiek z organów Koła lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Koła.
2. Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Koła.


ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 31 [Tryb Rozwiązania Koła]
1. Rozwiązanie Organizacji następuje w drodze:
a) uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Koła,
b) uchwały Senatu Uczelni.
2. Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:
a) członkowie Koła w liczbie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Koła nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków,
b) właściwy organ Samorządu Studentów,
c) opiekun Koła.
3. Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji takich, jak:
a) brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
b) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła,
c) braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku,
d) rażącego naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni.
4. W momencie rozwiązania Koła Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i przeznaczeniu Uczelni i podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków wszelkich środków finansowych i materialnych będących w dyspozycji Koła.


PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 32 [Obowiązywanie Statutu w czasie]
1. Statut niniejszy obowiązuje po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu przez Rektora.
2. Poprzedni statut przestaje obowiązywać z dniem przyjęcia nowego statutu.


PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33 [Delegacja Zarządu, kontrola Rektora]
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Statutem decyzje podejmuje Zarząd.
2. Uchwały Zarządu niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni, lub godzące bądź naruszające powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez Rektora.


________________________________________
Komentarz do Statutu


Jest to trzeci statut w historii SKNP, po powołującym Koło do życia w 1959 roku oraz drugim, zatwierdzonym przez Rektora w 1995 roku, uchwalonym w związku z transformacją ustrojową państwa polskiego.

Podstawą uchwalenia nowego statutu była zmiana przepisów wewnętrznych UMCS. Dodano regulacje dot. obowiązków Koła, większe zmiany zaszły także w postanowieniach dot. rozwiązania Koła i częstotliwości zwoływania Walnego Zebrania Członków (minimum dwa razy do roku i nie rzadziej niż raz w semestrze).

Członkowie SKNP dochowali wszelkich starań, by w nowym statucie – opartym na zaproponowanym przez Władze UMCS wzorze statutu koła lub organizacji studenckiej – zachowano jak najwięcej elementów drugiego statutu SKNP tak, by podkreślić ciągłość działań Koła. Oprócz licznych, drobnych postanowień utrzymano istnienie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Do katalogu celów Koła dodano regulację o współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica, tworzonym przez byłych członków SKNP, a w katalogu sposobów realizacji celów Koła znalazł się przepis zobowiązujący do zachowania ciągłości wydawania „Studenckich Zeszytów Naukowych”. Ważną zmianą jest wprowadzenie regulacji dot. tworzenia nowych sekcji Koła. Wreszcie, co symboliczne, lecz nie najmniej istotne, do nazwy Koła dodano przymiotnik „Studenckie”, od lat używany, lecz do tej pory nieodnajdujący potwierdzenia w treści statutu.