VIII Zjazd Prawników-Administratywistów "Podmioty i podmiotowość w prawie administracyjnym" 26-27 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VIII Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Podmioty i podmiotowość w prawie administracyjnym”. Konferencja organizowana pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Trwająca od 2011 roku tradycja nieprzerwanej realizacji wydarzenia podkreśla status Konferencji jako jednego z najważniejszych projektów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu badacza, wymiana poglądów oraz integracja środowiska akademickiego stanowią główne założenia Zjazdu, które wyznaczają także standardy i poziom corocznie przygotowywanych spotkań.

Zakres tematyczny:

Istota podmiotowości administracyjnoprawnej jest przedstawiana współcześnie jako differentia specifica stanowiąc zarazem kryterium wyodrębnienia prawa administracyjnego. Termin „podmiotowość administracyjnoprawna” zaliczany jest do „podstawowych” pojęć omawianej gałęzi prawa. Choć w ostatnim czasie poczyniony został istotny postęp w badaniach nad przedmiotowym zagadnieniem, nadal budzi ono liczne wątpliwości i spory, podobnie jak powiązane z nim pojęcia „podmiotu prawa administracyjnego”, „osobowości prawa administracyjnego” czy np. „zdolności administracyjnoprawnej”. Próbując nakreślić perspektywę rozważań, należy wskazać na potrzebę identyfikacji znamion kwalifikacyjnych podmiotowości administracyjnoprawnej, do których w literaturze przedmiotu zalicza się przede wszystkim: „status administracyjnoprawny”, „zdolność administracyjnoprawną”, „kompetencję administracyjnoprawną”, a także „zakres uprawnień i obowiązków administracyjnoprawnych”. Jest to o tyle istotne, że polski ustawodawca często wykracza poza tradycyjne rozwiązania strukturalne i tworzy zupełnie nowe instytucje o nieznanym dotąd statusie prawnym.

Udział w konferencji:

Do wzięcia udziału w Zjeździe zapraszamy studentów, doktorantów oraz naukowców z krajowych oraz zagranicznych ośrodków akademickich. Udział w Konferencji może mieć charakter czynny oraz bierny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem (przygotowanym według wytycznych wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu) w terminie do 18 marca 2018 r. na adres mailowy: viii.zjazd.sknp@gmail.com.

Zgłaszając swój udział w konferencji, gwarantujemy Państwu:
• Obiad w restauracji wydziałowej „Bazylia”;
• Szwedzki stół podczas przerw kawowych;
• Uroczystą kolację 27 kwietnia;
• Certyfikat uczestnictwa;
oraz w zależności od wybranej opcji, możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie naukowym.

Osobom zainteresowanym noclegiem zapewniamy miejsce w hotelu. Szczegółowe informacje dotyczące noclegu zawarte są w załączniku „Oferta noclegowa VIII Zjazd”. W celu dokonania rezerwacji miejsc, prosimy o kontakt z Organizatorem.

Organizator powiadomi Uczestników oraz pozostałych kandydatów o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszeń przesyłając, w terminie do 31 marca 2018 roku, wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Po przeprowadzeniu selekcji nadesłanych abstraktów zostanie opublikowany harmonogram wystąpień. Każdy uczestnik, który wygłosi referat podczas konferencji otrzyma certyfikat poświadczający czynny udział, zawierający tytuł Konferencji, miejsce, datę, zasięg wydarzenia, tytuł wystąpienia oraz dane Organizatora. Szczegółowe instrukcje dotyczące warunków uczestnictwa w VIII Zjeździe Prawników-Administratywistów oraz wymogów edytorskich zawarte są załączonym w Regulaminie.

Publikacja pokonferencyjna:

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji naukowej, która ukaże się w numerze „Studenckich Zeszytów Naukowych” – czasopiśmie punktowanym na liście MNiSW (7 punktów). Teksty, zredagowane według wytycznych wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu, należy przesyłać do 18 maja 2018 r. na adres e-mail: viii.zjazd.sknp@gmail.com. Nadesłanie tekstu do publikacji wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie do 18 marca 2017 r. zwalnia z obowiązku nadesłania abstraktu. Wszelkie pytania dotyczące VIII Zjazdu Prawników-Administratywistów prosimy kierować na adres e-mail: viii.zjazd.sknp@gmail.com.

 

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

ADNOTACJA: Na stronie 3 został umieszczony nowy, alternatywny sposób na dokonanie zgłoszenia dla osób, które nie korzystają z programu Adobe Reader.

 

Wykaz załączników: