X Zjazd Prawników - Administratywistów "Ochrona państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych" 7-8 kwietnia 2022 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Ochrona państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych”, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. w formie hybrydowej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Patronat merytoryczny nad Zajazdem sprawują Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica.

Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb jednostki, a w rezultacie całego narodu i państwa. Jest to również jedna z najważniejszych wartości, do których odwołuje się Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpienie zagrożenia, w zależności od jego charakteru, implikuje potrzebę podjęcia przez organy władzy publicznej działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa. Ustawa zasadnicza przewiduje, w przypadku szczególnego zagrożenia, możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, cechującego się koniecznością podjęcia środków ekstraordynaryjnych, możliwych do zastosowania tylko wówczas, gdy zwykłe środki są niewystarczające. Uzupełnieniem regulacji konstytucyjnych, jest Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, w której uregulowano natomiast tryb postępowania w czasie narastającego zagrożenia, czyli tzw. sytuacji kryzysowych, niespełanijących przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Tegoroczna edycja Zjazdu wychodzi naprzeciw licznym problemom, z którymi od pewnego czasu mierzą się organy władzy publicznej, jak i my obywatele. W związku z tym, szczególnie istotnym jest podjęcie rozważań pozwalających zwrócić uwagę na doniosłość regulacji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, niewątpliwie spojrzeć z innej perspektywy na niektóre zagadnienia oraz dokonać oceny dotychczasowych działań organów władzy publicznej.

Proponowane obszary badawcze:
- Działalność organów administracji publicznej w ramach zarządzania kryzysowego
- Działalność administracji publicznej w obliczu zagrożeń epidemicznych,
- System zarządzania kryzysowego w walce z pandemią COVID-19,
- Propozycje zmian zarządzania kryzysowego,
- Protesty społeczne a zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- Rola zarządzania kryzysowego w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym
- Ograniczenie praw i wolności w okresie stanu nadzwyczajnego a w sytuacji kryzysowej,
- Stan epidemii a stan nadzwyczajny,
- Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią,
- Stan wyjątkowy i stan wojenny w Ukrainie,
- Obrona cywilna w Polsce.

Powyższe zagadnienia są jedynie propozycją. Zakres tematyczny konferencji jest na tyle szeroki, że umożliwi wszystkim zainteresowanym wyszukanie dogodnego przedmiotu badań. Zachęcamy do zgłaszania referatów o charakterze prawnoporównawczym, dotyczących sytuacji i rozwiązań prawnych w innych państwach.

Do wzięcia udziału w X Zjeździe Prawników-Administratywistów zachęcamy przedstawicieli środowisk akademickich, zarówno pracowników, jak również doktorantów i studentów, a także przedstawicieli samorządów prawniczych. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1Bb_FzdnZNBXWNyMhsU1RanONaNm8AGrP5zciqtIrDqA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR29gHeLpFRjR3Prc1nx2tcO3T4QmM5VB-xK5WA9NalClDwZrXDs_gCyATs

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2022 r. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania abstraktów znajdują się w Regulaminie wydarzenia.
Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiczną wydarzenie przyjmie formę hybrydową. Udział stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS przewidziany jest jedynie dla uczestników tej uczelni. Uczestnicy z innych ośrodków akademickich mogą wziąć udział w konferencji w sposób zdalny.
Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte na liście ministerialnej. Opłata związana z wydaniem publikacji uzależniona jest od liczby chętnych oraz wysokości pozyskanego wsparcia i zostanie podana do wiadomości zainteresowanych prelegentów w późniejszym czasie.
Bardziej szczegółowe informacje związane z publikacją, jak również z samym wydarzeniem znajdują się w Regulaminie.
Regulamin wydarzenia:

https://drive.google.com/file/d/1V70F0jlmpQf0ulZNIE0OXBeY71cE55wY/view?fbclid=IwAR1Io7WNZjGXklU9XpQFBY5sMdL7uRu32_xlNXABYqnqutmFPSdiThzBug8

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszej strony na Facebook’u lub w wiadomości mailowej na adres: sknp.umcs.wpia@gmail.com