Studenckie Zeszyty Naukowe

Studenckie Zeszyty Naukowe

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285, e-ISSN 2449-8262) są czasopismem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne. W „Studenckich Zeszytach Naukowych” swoje artykuły publikują studenci i doktoranci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” znajdują się na liście czasopism punktowanych nieprzerwanie od 2010 roku. Za publikację naukową w „Studenckich Zeszytach Naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2016 przyznał 7 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach – część B).

Czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285, e-ISSN 2449-8262) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72.94 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Poprzez sam fakt indeksowania czasopisma w bazie Index Copernicus Journals Master List autor uzyskuje niejako „certyfikat jakości”, na który składa się wartość merytoryczna czasopisma, ale także staranność edytorska, standardy wydawnicze, zasięg czy stabilność.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” wydawane są na licencji Creative Commons CC BY-SA. Oznacza to spełnienie najwyższych standardów otwartego dostępu do publikacji naukowych.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (od numeru 15.) dostępne są w bazie issuu.com, nasze wydawnictwo ma także profil w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach naukowych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, IC Journals Master List.

Wydawca
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Kontakt z Redakcją:
tel. (81) 537 53 82
szn.sknp.umcs gmail.com

ISSN 1506-8285, e-ISSN 2449-8262
Kolegium redakcyjne / Editorial Board
• redaktor naczelny / Editor-in-Chief: dr Jarosław Kostrubiec
• zastępca redaktora naczelnego / Deputy Chief: Maksym Bonarek
• zastępca redaktora naczelnego / Deputy Chief: Marek Mierzwa
• sekretarz redakcji / Editorial Assistant: Aleksandra Grzyb
• redaktor statystyczny / Statistic Editor: dr Sławomir Pilipiec

Redaktorzy tematyczni / Subject Editors
• prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe: dr hab. Tomasz Demendecki
• prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karnoskarbowe: dr Jakub Kosowski
• prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: dr Kamil Sikora
• prawo konstytucyjne, ustrojowe prawo porównawcze, samorząd terytorialny: dr Bogusław Przywora
• prawo Unii Europejskiej, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji: dr Jarosław Dudzik
• teoria i filozofia prawa, prawa człowieka: dr hab. Bartosz Liżewski
• historia państwa i prawa, historia administracji i myśli administracyjnej: dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.

Rada naukowa / Academic Council
Przewodniczący
• dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS, Opiekun SKNP UMCS)

Członkowie
• prof. dr hab. Tatyana A. Antsupova (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarnego w Odessie)
• dr Anton Demchuk (Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku)
• prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS)
• prof. Wałerij Seredu (Pierwszy Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych ds. Dydaktyki i Nauki)
• Pani Docent Olesia Radyszewska, Centrum Prawa Polskiego, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
• Vasyl Kostyckyi

Procedura recenzji
Artykuły zgłoszone do druku w „Studenckich Zeszytach Naukowych” podlegają ocenie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów posiadających stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego. Lista recenzentów jest publikowana także raz w roku w numerze wydrukowanym.