Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Nasza Organizacja ma długą historię. Jesteśmy drugim najstarszym działającym studenckim kołem naukowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i drugim co do wieku kołem naukowym studentów prawa w Polsce. SKNP powstało w 1959 roku, w roku 10-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Pierwszy Statut Koła zatwierdzony został pismem Rektora z dnia 15 stycznia 1959. Od października 1995 roku Koło działa na podstawie drugiego w swej historii statutu. Obecnie Koło funkcjonuje w oparciu o przepisy Trzeciego statutu, uchwalonego 29 października 2013 r. Dzieje Koła szerzej opisuje rys historyczny.

Mamy dwa główne zakresy zadań: dotyczące całego Koła oraz bardziej wyspecjalizowane, dotyczące poszczególnych sekcji. Od czasu powstania na Wydziale struktury instytutowej działają w Kole sekcje, jako jednostki stałe, pokrywające się w swym nazewnictwie ze strukturą instytutową. W ramach sekcji (lub obok nich) mogą być powoływane grupy badawcze pracujące nad wybranymi problemami z zakresu nauk prawnych.

Pierwsze dwadzieścia lat działalności Koła opisane zostało przez jego byłych członków, Andrzeja Bączkowskiego i Wojciecha Witkowskiego, w trudno dostępnej dziś publikacji pt. „XX lat Koła Naukowego Prawników – Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1959–1979”, Facultas Iuris, Lublin 1979, str. 73. Działalność Koła uwzględniająca następne dwadzieścia lat jego działalności – do roku 1999 – znalazła wyraz w artykule jednego z ostatnich Prezesów Koła, Tomasza Lebowy, zawartej pod hasłem „50 lat Wydziału Prawa i Administracji UMCS”, Wydawnictwo UMCS, tom I (rozdział studencki ruch młodzieżowy).

Koło utrzymuje należyte i owocne kontakty z władzami Wydziału, dyrektorami instytutów, kierownikami katedr i zakładów oraz poszczególnymi pracownikami naukowymi.

Obecnie Opiekunem Koła jest dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS.

Nasz roczny plan działania jest bogaty. Wchodzą w niego organizowane sympozja, kongresy, seminaria, konferencje (międzywydziałowe, ogólnopolskie i międzynarodowe), jak również sesje naukowe i konkursy z zakresu poszczególnych dyscyplin nauk prawnych. Co roku odbywa się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy, najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce, które obecnie jest także I etapem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. W roku akademickim 2017/2018 przypada jego XLVI edycja. Jako jedno z dwóch prawniczych kół naukowych w Polsce wydajemy od 1998 roku periodyk naukowy punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Studenckie Zeszyty Naukowe” i organizujemy warsztaty poświęcone redagowaniu tekstów naukowych.

Współdziałamy z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą. Uczestniczymy także w projektach naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UMCS. 

Organizujemy wyjazdy do centralnych instytucji wymiaru sprawiedliwości (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego), do Sejmu i Senatu RP, do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie, Aresztu Śledczego w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się z przedstawicielami praktyki.

Nasze Koło ukształtowało wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Funkcję Prezesa piastowali m.in.:

• Teresa Liszcz (dr hab. prof. UMCS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku);
• Mirosław Nazar (prof. dr hab., cywilista);
• Jan Barcz (długoletni dyplomata, Ambasador RP w Wiedniu)
• Antoni Hanusz (prof. dr hab., sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego);
• Mirosław Granat (prof. dr hab., sędzia Trybunału Konstytucyjnego);
• Piotr Sendecki (b. dziekan ORA w Lublinie);
• Wojciech Orłowski (dr hab. prof. UMCS, konstytucjonalista);
• Janusz Niczyporuk (prof. dr hab., administratywista).