ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE


Nr 34/2020


Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie


z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie 23 ust. 1 oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku § 19 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
zarządzam:        

                                                                                                                                     
Postanowienia ogólne
§ 1


1. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zaleca się realizację sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej poza siedzibą Uniwersytetu lub poza jego filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (zwanych dalej IT). O sposobie przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów decyduje Dziekan Wydziału.
2. Udział w zaliczeniu końcowym lub egzaminie z wykorzystaniem IT równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na możliwość rejestracji jego przebiegu z udziałem studenta oraz egzaminatora lub prowadzącego zaliczenie. Prawo do rejestracji ma wyłącznie egzaminator lub prowadzący zaliczenie.
3. Student przystępując do zaliczenia końcowego lub egzaminu obowiązany jest na prośbę egzaminatora lub prowadzącego zaliczenie okazać legitymację studencką.
4. Możliwe jest zaproszenie przez egzaminatora lub prowadzącego zaliczenie dodatkowych osób wspierających kontrolę samodzielnej pracy studentów podczas egzaminu lub zaliczenia końcowego. Osoby te mogę mieć dostęp do obrazu z kamer studentów.
5. Student przystępujący do zaliczenia końcowego lub egzaminu z wykorzystaniem IT zobowiązany jest do posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem oraz dostępu do narzędzia IT, jak również posiadać znajomość wykorzystywania tego narzędzia z zastrzeżeniem § 2.
6. Na polecenie prowadzącego zaliczenie końcowe lub egzamin student może zostać zobowiązany do udostępnienia, za pomocą kamery w swoim urządzeniu, pomieszczenia, w którym się znajduje podczas zaliczenia lub egzaminu z zastrzeżeniem § 2.
7. Zasad określonych w zarządzeniu nie stosuje się podczas konsultacji ze studentem lub bieżącej weryfikacji efektów uczenia się studenta przeprowadzanej w trakcie zajęć.


Zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym
§ 2


1. Zaliczenia końcowe lub egzaminy przeprowadzane w sposób zdalny mogą przybierać formę pisemną lub ustną, synchroniczną lub asynchroniczną, w zależności od charakteru i treści efektów uczenia się, które podlegają weryfikacji.
2. Zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z następującymi zasadami:
1) w danej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej obowiązuje jedna forma zaliczenia końcowego lub egzaminu z danego przedmiotu;
2) forma zaliczenia końcowego lub egzaminu powinna:
a) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się;
b) odpowiadać lub być możliwie zbliżona do formy podanej w sylabusie przedmiotu;
c) minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu/zaliczenia końcowego lub korzystania z niedozwolonych pomocy.
3. Z uzasadnionych przyczyn Dziekan może zdecydować o więcej niż jednej formie zaliczenia końcowego lub egzaminu z danego przedmiotu, jak również o modyfikacji formy zaproponowanej przez prowadzącego zajęcia.
4. Co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej lub przed zaliczeniem końcowym/egzaminem przeprowadzanym przed sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną Dziekan Wydziału ogłasza listę przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia oraz narzędziach IT do ich przeprowadzenia.
5. Egzaminator lub prowadzący zaliczenie zobowiązany jest do archiwizacji w wybranej przez siebie formie prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych studentów dla celów oceny jakości kształcenia.


§ 3


1. Przebieg zaliczenia końcowego lub egzamin w trybie zdalnym w formie ustnej może podlegać rejestracji w formie nagrania obrazu i dźwięku. Jakość nagrania powinna umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
2. Nagranie może prowadzić wyłącznie egzaminator lub prowadzący zaliczenie, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie nagrania przed zniszczeniem. Nagranie może zostać udostępnione tylko Dziekanowi Wydziału.
3. Egzaminator lub prowadzący zaliczenie usuwa nagranie niezwłocznie po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia końcowego. Zobowiązany jest natomiast dla celów oceny jakości kształcenia do archiwizacji w dowolnej formie listy egzaminowanych studentów w danym dniu oraz treści pytań.


§ 4


Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie ustnej dojdzie do zerwania połączenia ze studentem, egzaminator lub prowadzący zaliczenie może:
1) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie końcowe, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie w okresie 15 minut;
2) zakończyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie końcowe i wystawić studentowi ocenę na podstawie jego dotychczasowego przebiegu;
3) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym nawiązaniu połączenia.


§ 5


Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie pisemnej dojdzie do zerwania połączenia ze studentem, egzaminator lub prowadzący zaliczenie może:
1) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie końcowe;
2) zakończyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie końcowe i wystawić studentowi ocenę na podstawie jego dotychczasowego przebiegu;
3) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym nawiązaniu połączenia.


Narzędzia informatyczne
§ 6


1. Narzędzie IT służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń końcowych w trybie zdalnym musi zapewniać:
1) możliwość kontroli przebiegu egzaminu lub zaliczenia i jego rejestrację;
2) bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora lub prowadzącego zaliczenie i studentów.
2. Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się w szczególności:
1) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Wirtualny Kampus” administrowanej przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów;
2) aplikację Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365.
3. Dziekan może wystąpić do Prorektora właściwego ds. kształcenia z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia IT, niż wymienione w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Lubman UMCS i Inspektora Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu.


Przepisy końcowe
§ 7


1. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji zaliczenia/egzaminu w siedzibie Uczelni lub w filii zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów do przeprowadzenia ich z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. w szczególności zachowanie odległości, określenia dokładanych godzin przybycia osób uczestniczących w zaliczeniu/egzaminie zakładając przerwy pomiędzy zaliczeniami/egzaminami poszczególnych osób, zapewnienia środków do dezynfekcji.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanowiącym załącznik do UCHWAŁY Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów.
3. Przepisy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, stosuje się odpowiednio do realizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w ramach studiów doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, jak również w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej sprawują:
1) dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych;
2) dyrektorzy szkół doktorskich funkcjonujących w Uniwersytecie;
3) kierownicy studiów doktoranckich;
4) kierownicy studiów podyplomowych.


§ 8


Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się również do sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020, jeśli ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem Sars-CoV-2, nie została ona ukończona do dnia 30 marca 2020 r.


§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania, jednakże nie dłużej niż do 30 września 2020 r.


R E K T O R


prof. dr hab. Stanisław Michałowski

 


ZAŁĄCZNIK:

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020  (pdf)

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    15 maja 2020