Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z ChRL

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów.

UWAGA:

Po stronie polskiej projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. nr 96, poz. 615). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Projekt może być zgłoszony w dowolnej dziedzinie.

W ramach Programu Wykonawczego środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Szczegóły wymiany osobowej są uzgadniane przez współpracujące ze sobą jednostki. Współpraca pomiędzy zespołami badawczymi może byćfinansowana przez Strony w okresie do dwóch lat od rozpoczęcia realizacji.

Koordynatorów polskich zespołów prosimy o składanie wniosków w 2 egzemplarzach, wraz ze stosownymi podpisami, w terminie do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSW.

Zachęcamy do udziału w programie.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2017