Uchwała RW MFiI w sprawie wliczania przedmiotów do średniej ocen

Uchwała w sprawie zasad określania przedmiotów wliczanych do średniej ocen

Uchwała
Nr 3/8/2013
Rady Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie zasad określania przedmiotów wliczanych do średniej ocen.

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowiła zatwierdzić następujące zasady określania przedmiotów wliczanych do średniej ocen: 

1) Do średniej wliczane są te przedmioty, które według planu studiów kończą się egzaminem (oznaczone w planie studiów jako E), zaliczeniem na ocenę (ZO) lub zaliczeniem na prawach egzaminu (ZE). 
2) Do średniej nie wlicza się przedmiotu, który według planu studiów kończy się zaliczeniem (Z), niezależnie od oceny wpisywanej do indeksu, karty egzaminacyjnej i protokołu. 
3) Do średniej nie są wliczane zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe, które nie są ujęte planem studiów (realizowane w ramach bezpłatnych 30 punktów ECTS oraz te, za które student ponosi odpłatność). 
4) Do średniej nie są wliczane następujące przedmioty (wyjątki do punktu 1): 
• Zajęcia określone w planie studiów jako „Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub na innym kierunku studiów” 
• WF
• Ochrona własności intelektualnej
• Emisja głosu
• Kultura języka i komunikacja
• Etyczne aspekty roli zawodowej nauczyciela i ochrona własności intelektualnej
• Seminarium, seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie. 


Przewodniczący
Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

dr hab. Stefan. Z. Korczak, prof. nadzw. 


Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20.01.2014 r., do średniej ocen nie są wliczane są również przedmioty:
- Rozwój zawodowy nauczyciela
- Etyka w zawodzie nauczyciela. 

Dziekanat

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2014