Stypendium w projekcie OPUS-16

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nazwa jednostki:


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Lublin


Nazwa stanowiska:


Student - stypendysta w projekcie NCN OPUS 16 pt. „Fazy topologiczne w jednowymiarowych układach atomowych


Wymagania:


1. Status studenta
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub s tudentaco najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Zainteresowanie tematyką związaną z teoretyczną i eksperymentalną fizyką ciała stałego a w szczególności fizyką nanostruktur.

3. Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

4. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

5. Posiadanie kompetencji w zakresie programowania numerycznego.

6. Brane będzie pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie w realizację programu studiów.


Opis zadań:


Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań badawczych w projekcie
NCN OPUS 16 nr 2018/31/B/ST3/02370pt. „Fazy topologiczne w jednowymiarowych
układach atomowych”.W ramach projektu student-stypendysta będzie zobowiązany do
wykonywania obliczeń numerycznych struktury elektronowej jednowymiarowych
układów atomowych w ramach modelu ciasnego wiązania. Student-stypendysta będzie
dodatkowo zobowiązany do przygotowywania raportów z prowadzonych badań.


Typ konkursu NCN: OPUS 16 ST3

Termin składania ofert: 15.11.2021 r. godz.: 23:59

Forma składania ofert : elektroniczna

Warunki zatrudnienia: Okres realizacji zadań: maksymalnie 6 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 1000 PLN miesięcznie) , planowane rozpoczęcie 01.12.2021 r.


Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:


1.Życiorys (CV);

2.Zaświadczenie o statusie studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego
stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
studenta co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3.List motywacyjny;

4.Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych,
uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.
5.List referencyjny oraz informacje kontaktowe do opiekuna naukowego.

6.Informacje kontaktowe (w tym e - mail)


Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 96 /2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  z siedzibą przy Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5, 20 -031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


Sposób rekrutacji:


Zgłoszenia należy przysyłać elektronicznie na adres:
mieczyslaw.jalochowski@mail.umcs.pl


Prof. dr hab.
Mieczysław Jałochowski
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiUMCS

Pl. M. Curie- Skłodowskiej 1

20-031 Lublin


Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych
kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Ogłoszenie konkursowe (pdf)

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    27 września 2021