Rekrutacja na studia II stopnia - Fizyka techniczna oraz Inżynieria nowoczesnych materiałów

Do 14 lutego br. trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Fizyka techniczna oraz Inżynieria nowoczesnych materiałów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz zapoznaniem się z narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w dziedzinie techniki, technologii, medycynie i in.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodów  jako specjaliści w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, a także w instytucjach wojskowych, naukowych, w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz jako fizycy medyczni.


Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów stanowią kontynuację prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie.

Studia służą rozszerzeniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów lub studiów na kierunkach w pokrewnych dziedzinach (fizyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia), pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów. Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych).

Absolwenci kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów będą mogli podejmować pracę m.in. jako: specjaliści w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, farmakologią, medycyną nuklearną, energetyką i energetyką jądrową; pracownicy w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii; pracownicy w jednostkach certyfikacji i laboratoriach analitycznych, policyjnych oraz w instytucjach wojskowych; pracownicy w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki; pracownicy naukowi w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

 Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    21 stycznia 2020