Program wspierania laureatów i finalistów (zgłoszenia do 31.03.)

Zachęcamy do wnioskowania o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin na rok akademicki 2018/2019.

Przedmiotowy program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889) , zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Stypendia przyznawane są corocznie, studentom pierwszego roku, na okres od 1 października do 30 czerwca.

Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie równym 25% wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2002, poz. 1679 ze zm.) lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 5 tej samej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat stypendium, tekst uchwały oraz wzór wniosku dostępne są również na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie od 1 do 31 marca 2019 r., w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    13 marca 2019