Prof. dr hab. Stanisław Szpikowski nie żyje

Z bólem zawiadamiamy, że Profesor Dr hab. Stanisław Szpikowski, emerytowany profesor Uniwersytetu M.C.S. w Lublinie zginął w wypadku samochodowym w dniu 5 sierpnia 2014 w wieku 87 lat. Profesor Szpikowski był wybitnym fizykiem teoretykiem, organizatorem i pierwszy dyrektorem Instytutu Fizyki UMCS, długoletnim Kierownikiem Katedry Fizyki Teoretycznej.

Szanowni Państwo, 

Z bólem zawiadamiamy, że Profesor Dr hab. Stanisław Szpikowski, emerytowany profesor Uniwersytetu M.C.S. w Lublinie zginął w wypadku samochodowym w dniu 5 sierpnia 2014 w wieku 87 lat. Profesor Szpikowski był wybitnym fizykiem teoretykiem, organizatorem i pierwszy dyrektorem Instytutu Fizyki UMCS, długoletnim Kierownikiem Katedry Fizyki Teoretycznej.

  Profesor Stanisław Szpikowski urodził się 4 listopada 1926 roku w Lublinie. Tuż przed końcem wojny, mimo młodego wieku wstąpił do Armii Krajowej. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej, został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu na Lubelskim Zamku. Skazany na 3 lata więzienia, został po trzech miesiącach ułaskawiony za wstawiennictwem generała Michała Roli-Żymierskiego.

   Po uzyskaniu matury na przyspieszonych kursach, rozpoczyna w 1945 roku studia matematyki na Wydziale Przyrodniczym nowoutworzonego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Równolegle do studiów matematyki uczęszcza na zajęcia z fizyki.

  W 1948 roku rozpoczyna pracę jako pomocniczy asystent w Katedrze Fizyki Ogólnej, gdzie uzyskuje w 1951 roku dyplom magistra, a w 1960 doktora fizyki. Jego rozprawa doktorska dotyczyła zjawiska dyfuzji w zastosowaniu do rozdzielania izotopów. Po doktoracie odbył dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie Manchester w grupie Lorda B.H. Flowersa, wybitnego fizyka teoretyka, z którym wspólnie napisał dwie fundamentalne prace dotyczące oddziaływań jądrowych kojarzących nukleony w pary.

  Po powrocie do kraju, habilitował się w roku 1965 roku i objął po docencie Włodzimierzu Urbańskim kierownictwo Katedry Fizyki Teoretycznej, który przeszedł na emeryturę. W tym czasie w Katedrze był zatrudniony tylko jeden adiunkt i jeden asystent. Szybko rozbudował powierzoną mu jednostkę zatrudniając najlepszych absolwentów i wysyłając pracowników na staże krajowe i zagraniczne. W momencie przekazania Katedry swojemu następcy w 1997 roku Katedra Fizyki Teoretycznej składała się już z czterech zakładów i zatrudniała 20 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym 6 profesorów tytularnych. Po rocznym stażu naukowym u prof. K.T. Hechta na Uniwersytecie Ann Arbor w USA, odbytym w roku akademickim 1969/70, docentowi Szpikowskiemu zostaje powierzone zadanie utworzenia na bazie Katedry Fizyki Doświadczalnej, Fizyki Ogólnej i Fizyki Teoretycznej nowego Instytutu Fizyki, którego zostaje pierwszym dyrektorem. Z zadania tego docent Szpikowski, a od 1972 profesor, wywiązał się znakomicie. Założony przez niego Instytut Fizyki funkcjonuje do dziś na niemal tych samych zasadach co przed 44 laty, jest to dobitnym świadectwem zdolności organizacyjnych Profesora Szpikowskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wielokrotnie przebywał na dłuższych stażach naukowych na uniwersytetach w USA i Niemczech Zachodnich.

Jego działalność naukowa i zasługi organizacyjne były wysoko cenione czego wyrazem są liczne odznaczenia państwowe i nagrody. Otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę Ministra, nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, liczne nagrody Rektora UMCS.

  W swojej działalności naukowej Profesor Szpikowski zajmował się głównie teorią jądra atomowego i metodami teoriogrupowymi w fizyce teoretycznej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych szeroko cytowanych w literaturze światowej. Jego cykl podręczników z mechaniki kwantowej jest bardzo wysoko oceniany przez specjalistów z tej dziedziny nauki. Po przejściu na emeryturę dalej był aktywny naukowo. Publikował, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, wygłaszał seminaria na aktualne tematy naukowe. Trzy lata temu Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej uhonorował Profesora Stanisława Szpikowskiego poprzez uroczyste odnowienie jego doktoratu. 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Profesora.

Wraz z Jego odejściem fizyka poniosła bardzo dużą stratę.

Uroczystości pogrzebowe  Śp. Prof. dr. hab. Stanisława Szpikowskiego odbędą się w czwartek 14 sierpnia br. o godz. 8.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

       Dyrektor Instytutu Fizyki UMCS         

Prof. dr hab. Mieczysław  Budzyński

 

  Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2014