Nabór na 4-letnie stacjonarne STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI (rok akademicki 2014/2015)

Instytut Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI (rok akademicki 2014/2015)

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich studiów, proszeni są o złożenie w terminie   do 27 sierpnia 2014 r. na adres: Studium Doktoranckie Fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Plac M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin (pok. 601, wieżowiec) następujących dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: http://irk.umcs.lublin.pl) :

1.  podania o przyjęcie na studia na formularzu wydrukowanym z IRK

2. zwięzłego opisu zawierającego informacje o ukończonych studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej (kserokopie odpowiednich stron indeksu),  o zainteresowaniach naukowych w zakresie fizyki,

3. odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

4. kwestionariusza osobowego (do pobrania z IRK),

5. kserokopii dowodu osobistego,

6. trzech fotografii.

Kandydat może dołączyć opinię profesora lub doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej z zakresu fizyki. Kandydaci mający dorobek naukowy mogą dołączyć wykaz swoich publikacji i ich kopie.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna  odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 roku w sali 613w Instytucie Fizyki UMCS , Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1 w Lublinie. Rozmowy kwalifikacyjne  rozpoczną się o godz. 10.15.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://kft.umcs.lublin.pl/studium


Terminarz postępowania rekrutacyjnego na STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI w roku akademickim 2014/2015

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2014