MINIATURA 4 - komunikat Centrum Badań Naukowych

Centrum Badań Naukowych przypomina o naborze wniosków prowadzonym przez NCN w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. w ramach konkursu MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • mający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki - co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Uwaga: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty 30 września br. o godzinie 16:00. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Uwaga!

Ze względu na okres urlopowy bardzo prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny wskazany poniżej. Dołączanie pracowników CBN w systemie OSF bez ich wiedzy pod ich nieobecność może skutkować wydłużeniem prac nad wnioskiem. Kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem bbn@poczta.umcs.lublin.pl przyspieszy przydzielenie opiekuna wniosku i wsparcie w przygotowaniu i wysłaniu do NCN.

Kontakt i pomoc w przygotowaniu wniosków:

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 51 16; 537 51 22

Centrum zachęca również do zapoznania się z pozostałymi otwartymi konkursami NCN, dla których termin składania wniosków to 15 września 2020r.

MAESTRO 12 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Szczegółowe informacje o konkursie MAESTRO 12

SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Szczegółowe informacje o konkursie SONATA BIS 10

Wnioski w ww. konkursach należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

Kontakt i pomoc w przygotowaniu wniosków:

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 51 16; 537 51 22

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  3 sierpnia 2020