Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
z dnia 2.06.2020 r.


1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z ZARZĄDZENIAMI Nr 35/2020 i Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dopuszcza się realizację części zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Dotyczy to tylko tych zajęć, które nie mogą być zrealizowane zdalnie i których realizacja jest możliwa z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.


2. Decyzję w sprawie dopuszczenia do realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej podejmuje Rektor na wniosek Dziekana.


3. Realizację części zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej przywraca się po dniu 1 czerwca 2020 r. niezwłocznie po przygotowaniu sal do spełniania wymagań sanitarnych określonych na podstawie zaleceń GIS oraz innych wytycznych obowiązujących na Uniwersytecie w związku z covid-19.


4. Prowadzący zajęcia przewidziane do przywrócenia w formie stacjonarnej zgłasza Dziekanowi wykaz studentów, którzy mogą w tej formie uczestniczyć. Studenci, którzy mogą powrócić do zajęć stacjonarnych, są informowani przez prowadzącego zajęcia o dacie rozpoczęcia i wstępnym harmonogramie zajęć. W porozumieniu ze studentami harmonogram zajęć może być modyfikowany.


5. W czasie zajęć przywróconych do formy stacjonarnej student powinien wykonywać tylko te czynności i zadania, które wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub specjalistycznego sprzętu. Wszystkie czynności i zadania przygotowawcze, które mogą być wykonane poza salą dydaktyczną/pracownią student powinien wykonać w domu w ramach pracy własnej lub pracy zdalnej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego.


6. Okres realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki zostaje wydłużony do dnia 5 lipca 2020 r., a letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna ulega przesunięciu do 26 lipca 2020 r. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbędą się w dniach 7-25 września 2020 r.


7. Zajęcia, których realizacja mieści się w terminach starego harmonogramu roku akad., czyli do 21 czerwca 2020, mogą być zaliczane już od 22 czerwca 2020.


8. Jednym z warunków formalnych udziału studentów w zajęciach stacjonarnych jest wypełnienie i złożenie przy wejściu do budynku Wydziału Ankiety, która stanowi Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 . W miarę możliwości student powinien przybyć z wypełnioną ankietą.


9. Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną możliwe są zmiany obowiązujących uregulowań.

Dziekan

dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS


 ZAŁĄCZNIK:

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
z dnia 2.06.2020 r. (pdf)


 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    2 czerwca 2020