Walne Zebranie Członków

Dnia 27 października 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się Walne Zebranie Członków Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Na Zebraniu pojawili się nie tylko członkowie Koła, ale i pracownicy naukowi Wydziału, na czele z Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Anną Przyborowską-Klimczak. Podczas Zebrania sprawozdanie ze swojej działalności złożył Zarząd Koła oraz poszczególne Sekcje – Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa, Sekcja Prawa Publicznego, Sekcja Prawa Karnego i Sekcja Prawa Cywilnego. Na sam koniec sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna.
 
Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej i zarządzono przeprowadzenie trzech głosowań – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi kadencji 2022/2023, w sprawie wyboru nowego Prezesa i Zarządu kadencji 2023/2024 oraz w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej kadencji 2023/2024. We wszystkich głosowaniach członkowie Koła jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium, wyborem nowego składu Zarządu oraz wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 
Po przeprowadzonych wyborach dotychczasowa Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, mgr Aleksandra Poślednik podziękowała członkom Koła i pracownikom Wydziału za rok owocnej pracy. Członkowie Koła pożegnali też dotychczasowego Prezesa, wręczając bukiet kwiatów. Słowo podziękowania wygłosili też: nowy Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, dr Mateusz Chrzanowski; Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, a także nowy Prezes Zarządu Michał Janik.
 
W skład nowego Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS wchodzą: Michał Janik (Prezes), Dominika Matyjaszczyk (Wiceprezes ds. organizacyjnych), Karol Adamczyk (Wiceprezes ds. naukowych), Patryk Kazubski (Skarbnik), Zuzanna Pożarowszczyk (Sekretarz). Skład Prezydium ukształtował się następująco: Kaja Malewicz i Jakub Bobiarski (Sekcja Prawa Publicznego), Paweł Grymuza i Monika Kulgawczuk (Sekcja Prawa Karnego), Gabriela Cygańczuk i Julia Błaszczak (Sekcja Prawa Cywilnego) oraz Grzegorz Ossor i Emilia Zarzycka (Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa).
 
fot. Paulina Augustyn-Skuza, Kaja Malewicz
 

    Aktualności

    Autor
    Michał Janik
    Data dodania
    1 listopada 2023