Wymogi redakcyjne

1) Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać: 40 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy).

2) Tekst zapisany w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie doc/docx) należy przesłać na adres: emil.kruk@umcs.pl

3) Na pierwszej stronie w nagłówku należy zamieścić dane o autorze (w szczególności: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, w przypadku pracowników naukowych także wskazanie afiliacji i zajmowanego stanowiska).

4) Tytuł referatu należy ująć w formie zwięzłej.

5) Tekst należy przygotować z zastosowaniem: formatu A4, orientacji pionowej, marginesów 2,5 cm, czcionki o wielkości 12 pkt. (tekst główny), czcionki o wielkości 10 pkt. (przypisy dolne), interlinii 1,5 (tekst główny), interlinii 1 (przypisy dolne).

6) Materiał ilustracyjny można zamieszczać jedynie w przypadku, gdy jest on rzeczywiście niezbędny.

7) Materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, diagramy) umieszczony w pracy należy przygotować i dostarczyć w oddzielnych plikach zapisanych jako JPG lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi, w skali szarości (nie przewiduje się druku w kolorze):
• w rysunkach, wykresach, diagramach nie można stosować szarych poddruków,
• kreska nie powinna być cieńsza niż 0,25 pkt,
• rozdzielczość materiału ilustracyjnego, zarówno skanowanego jak i importowanego z grafiki wektorowej powinna wynosić 300 dpi,
• podpisy rysunków, wykresów, diagramów oraz źródło należy wprowadzić w formacie programu Microsoft Word – nie w trybie graficznym – lecz jako odrębny tekst akapitowy.

8) W tekście należy zastosować przypisy dolne.

9) Tekst musi zawierać osobne (końcowe) zestawienie bibliograficzne (układ alfabetyczny według nazwisk autorów).

10) Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu (ujęte w cudzysłów).

11) W tekście nie należy stosować podkreśleń ani pogrubień. Wyróżnienie fragmentu tekstu jest możliwe przez zwiększenie odstępu między znakami (tekst rozstrzelony).

12) Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym (»…«).

13) Redaktorzy nie zwracają autorom nadesłanych materiałów.

14) Wszystkie nadesłane materiały będą podlegały ocenie recenzentów. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

15) Wszystkie materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu będzie polegało nie tylko na eliminacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzyma wersję do korekty. W przypadku nieodesłania korekty autorskiej w terminie, tekst zostanie skierowany do publikacji bez poprawek autora.

16) Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą przyjmowane.

Przykłady zapisu bibliograficznego stosowanego w przypisach:

Pozycje książkowe:
K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 42.

Prace zbiorowe:
Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1997, s. 55.

Artykuły w książce lub wydawnictwie nieperiodycznym:
A. Nowak, E. Sikora, Działalność związków zawodowych w kopalniach soli – rys historyczny (w:) Encyklopedia prawa, red. W. Pomykało, Warszawa 1995, s. 274–310.

Artykuły w gazecie lub czasopiśmie:
Z. Brodecki, Status prawny izb morskich, „Państwo i Prawo” 1972, nr 1, s. 17.

Prace niepublikowane:
K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości (maszynopis).

Akty prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.

Orzeczenia:
Wyrok SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1–4, poz. 56.