9:00 – rejestracja

10:00 – powitanie uczestników i otwarcie konferencji
             prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA

SESJA PLENARNA
aula „Uniwersytecka”, godz. 10:10–12:20

moderatorzy:
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)
Realizacja interesu publicznego w ochronie środowiska na przykładzie obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym
dr hab. Andrzej Gorgol prof. nadzw. (UZ)
Kontrowersje uregulowania prawnofinansowych środków ochrony środowiska. Zagadnienia systemowe
dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. (UMCS), dr Radosław Pastuszko (UMCS)
Ochrona bioróżnorodności przed uwalnianymi do środowiska obcymi gatunkami inwazyjnymi. Zagadnienia prawne
dr Przemysław Litwiniuk (SGGW)
Prawna ochrona bioróżnorodności jako element polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
dr Eliza Kosieradzka (UMCS)
Istota ograniczeń wolności działalności gospodarczej spowodowanych ochroną środowiska

Dyskusja

12:20 – przerwa kawowa

SESJA PANELOWA: OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
sala posiedzeń Rady WPiA, godz. 12:50–14:40

moderatorzy:
dr hab. Beata Jeżyńska prof. nazdw., Prodziekan WPiA
Waldemar Banach, Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej

dr Adam Niewiadomski (UW)
Prawne instrumenty kształtowania obszarów Natura 2000 w Polsce
dr Monika Król (UŁ)
Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – zagadnienia prawne
dr Łukasz Dubiński (USz)
Prawne instrumenty ochrony lasów
mgr Łukasz Mikołaj Sokołowski (UAM)
Bezpieczeństwo środowiska jako przesłanka wprowadzenia nowej żywności do obrotu na obszarze Unii Europejskiej

Dyskusja

SESJA PANELOWA: OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
sala 110, godz. 12:50–14:40

moderatorzy:
dr hab. Andrzej Gorgol prof. nadzw.
oraz Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie

dr Justyna Goździewicz-Biechońska (UAM), dr Aneta Suchoń (UAM)
Wpływ energii odnawialnej na ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich – wybrane aspekty prawne
dr Elżbieta Małecka (URz)
Ocena oddziaływania na środowisko jako element postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
dr Anna Ostrowska (UMCS)
Zakres dyskrecjonalnej władzy organu administracji publicznej w sprawach dotyczących zmiany lasu na użytek rolny
mgr Sandra Sekuła-Barańska (ALK)
Koncepcja szkody w środowisku na gruncie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Dyskusja

14:40 – lunch