Dostępność zasobów naturalnych. Zagadnienia prawne - 27.09.2018

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez Katedrę Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Międzynarodową Konferencję Naukową „Dostępność zasobów naturalnych. Zagadnienia prawne”, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Alter przy ul. Grodzkiej 30 w Lublinie.

Zasoby naturalne jako dobra publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb powszechnych, są ograniczone ilościowo, a dostępność do nich ograniczona. Oba te czynniki determinują warunki pozyskiwania, wprowadzania do obrotu i czerpnia korzyści, stając się źródłem nierówności społecznej, wyzysku, nadmiernej czy wręcz rabunkowej eksploatacji oraz zniszczenia środowiska. Ochrona dostępu do zasobów naturalnych jest podstawą dla efektywnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz gwarantem dobrobytu ludzkości, rozumianego jako zrównoważone, wielopokoleniowe zapewnienie optymalnych warunków życia ludzi oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego z poszanowaniem warunków odnawialności zasobów środowiskowych. Okoliczności te sprawiają, że zagadnienie dostępności zasobów naturalnych ma ogromne znaczenie społeczne i jednocześnie jest niezwykle ciekawym zagadnieniem badawczym. Zamysłem organizatorów Konferencji jest zwrócenie uwagi na prawne aspekty tej problematyki. 

Żywimy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie stanowiła zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.