Program

Szczegółowy program studiów został opracowany przez grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji oraz z praktyków- pracowników instytucji bezpośrednio wdrażających mechanizmy ochrony środowiska .

Konstrukcja merytoryczna studiów obejmuje 17 przedmiotów, których treści programowe zostaną zrealizowane w ciągu dwóch semestrów. Szczegółowy plan obejmuje następujące zagadnienia:

I semestr:
• Koncepcja zrównoważonego rozwoju
• System prawa ochrony środowiska (źródła, cele, zasady)
• Ustrój i zadania organów ochrony środowiska. Prawne formy ochrony przyrody
• Udostępnianie informacji o środowisku i udział społeczeństw w jego ochronie
• Oceny oddziaływania na środowisko
• Pozwolenie na korzystanie ze środowiska
• Rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony środowiska
• Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
• Wspólna polityka rolna wobec wyzwań środowiskowych
• Ochrona zwierząt

II semestr:
• Ochrona wód
• Ochrona powietrza i standardy emisyjne
• Ochrona klimatu
• Ochrona lasów i gospodarka leśna
• Postępowanie z odpadami i opakowaniami
• Odnawialne źródła energii
• Ochrona środowiska w gminie