Publikacja pokonferencyjna (open access)

    

POBIERZ ↓

     Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada spójną koegzystencję działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, zmierzającą do zachowania istniejących zasobów naturalnych, w co najmniej niepogorszonym stanie, dla istniejących i przyszłych pokoleń. Nakłada to szereg obowiązków na wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, a także na organy administracji realizujące zadania ze sfery ochrony środowiska. Rozległość i wielopłaszczyznowość regulacji prawa ochrony środowiska, wielość i różnorodność podmiotów korzystających w licznych formach, sposobach i z różną intensywnością ze środowiska oraz daleko idące rozproszenie kompetencji administracyjnych i trybów postępowania powoduje, że problematyka prawnych instrumentów ochrony środowiska należy do trudnych, zarówno w teoretycznych, jak i praktycznych aspektach.

(fragment przedmowy)

*Wersja papierowa prezentowanej książki ukazała się w nakładzie 280 egzemplarzy i nie była przeznaczona do sprzedaży. Zgodnie z założeniami projektu, wszystkie egzemplarze książki zostały nieodpłatnie przekazane autorom, uczestnikom konferencji, bibliotekom oraz wybranym osobom i instytucjom specjalizującym się w problematyce ochrony środowiska. Dalsze upowszechnianie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej (wyżej wersja PDF do pobrania, identyczna z wersją drukowaną).