miejsce obrad: Aula Uniwersytecka, budynek Wydziału Prawa i Administracji, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

czas przewidziany na jedno wystąpienie: 15 minut

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

 PROGRAM

 KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW NATURALNYCH”
LUBLIN, 25 KWIETNIA 2017 R.

9:00 – rejestracja

9:45 – powitanie uczestników i otwarcie konferencji
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA UMCS w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw., Prorektor ds. Ogólnych UMCS w Lublinie

SESJA PLENARNA
aula „Uniwersytecka”, godz. 10:00–12:30

moderatorzy:
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)
Zasada suwerenności państw nad ich zasobami naturalnymi w prawie międzynarodowym

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)
Ewolucja prawnej ochrony elementów przyrodniczych środowiska

dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. nadzw. (UwB)
Rola organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych wszczynanych z tytułu naruszania norm regulujących funkcjonowanie obszarów Natura 2000

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS)
Karnoprawna ochrona obiektów i terenów chronionych w świetle wybranych przepisów rozdziału XXll k.k. (art. 181 par. 2 i 5, art. 187, art. 188 k.k.)

doc. dr Elina Pozniak (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)
Kultura prawna w zakresie ochrony zasobów naturalnych: problemy rozwoju

dr hab. Marek Kulik (UMCS)
Ochrona brzegów wód w polskim prawie wykroczeń

doc. dr Olga Suszyk (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)
Ochrona prawna zasobów naturalnych od skażenia radioaktywnego: Europejskie wyzwania dla Ukrainy

dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw. (UMCS)
Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w zakresie zasobów naturalnych i ich ochrony

  • Dyskusja

12.30 – przerwa kawowa

SESJA PANELOWA: ZASOBY NATURALNE. SEKTOR ROLNY I LEŚNY
sala posiedzeń Rady WPiA, godz. 13:00-15:45

moderatorzy:
dr Monika A. Król
dr Radosław Pastuszko

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (UMCS), dr Radosław Pastuszko (UMCS)
Zasoby naturalne w działalności rolniczej

dr hab. Aneta Suchoń (UAM)
Prawna ochrona gruntów leśnych - wybrane zagadnienia

dr Paweł Gała (UŚ)
Polska regulacja prawna w zakresie GMO jako instrument ochrony zasobów naturalnych

dr Monika A. Król (UŁ)
Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej

dr Adam Niewiadomski (UW)
Własność nieruchomości rolnych na obszarach Natura 2000

dr Marek Geszprych (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
Wpływ przedsięwzięć inwestycyjnych na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

dr Anna Fogel (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
Lasy ochronne - ingerencja nadmierna czy adekwatna? (refleksja prawno-aksjologiczna)

dr Małgorzata Szalewska (UMK)
Instrumenty finansowo-prawne ochrony gruntów rolnych

mgr Emilia Nawrotek (UMCS)
Inwazyjne gatunki roślin. Zagadnienia prawne

mgr Małgorzata Szymańska (UMCS)
Dobro publiczne a własność rolnicza

  • Dyskusja

SESJA PANELOWA: ZASOBY NATURALNE. SEKTOR GOSPODARCZY
sala 110, godz. 13:00-15:45

moderatorzy:
dr hab. Anna Haładyj
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

dr hab. Anna Haładyj (KUL)
Rzecz o odpadach wytwarzanych nieregularnie

dr Magdalena Michalak (USz)
Rola soft law w unijnym prawie ochrony przyrody

dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS)
Prawne i środowiskowe determinanty pozyskiwania metali ziem rzadkich

dr llona Przybojewska (UJ)
Ochrona surowców energetycznych w unijnym i polskim porządku prawnym

dr Mariusz Szyrski (UKSW)
Prawna regulacja sfery odnawialnych źródeł energii (OZE): między bezpieczeństwem energetycznym a ochroną środowiska

mgr Sandra Sekuła-Barańska (ALK)
Ochrona prawna zasobów naturalnych na przykładzie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów

dr Jacek Jaworski (UKSW)
Ochrona wód w aspekcie zabudowy terenów zalewowych

dr Karolina Karpus (UMK)
Plan ochrony parku krajobrazowego jako instrument prawny w ujęciu formalnoprawnym

mgr Martyna Walas (UMK)
Ochrona specjalnych obszarów ochrony siedlisk w prawie polskim

  • Dyskusja

15:45 – lunch