Studia

W odpowiedzi na potrzeby wynikające z szybkiego rozwoju i ciągłych zmian regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie planowane jest uruchomienie edycji studiów podyplomowych „Prawne instrumenty ochrony środowiska”.

Adresatami studiów są przede wszystkim urzędnicy administracji publicznej, przedsiębiorcy i rolnicy. Wobec pojawiających się w praktyce zawodowej Słuchaczy problemów związanych ze stosowaniem norm krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, zauważalny jest brak możliwości zapewnienia w tej materii odpowiedniego wsparcia. Możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w omawianym obszarze są bardzo ograniczone.

Programy studiów i szkoleń kierowanych w dziedzinie prawa ochrony środowiska środowiska były do tej pory niedostosowane do dynamiki i wielopłaszczyznowego charakteru zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska. Uruchomienie 200-godzinnego programu studiów podyplomowych pozwoli skoncentrować się na treściach stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania, umożliwi zdobycie szczegółowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub w ramach wykonywanej działalności.

Słuchaczem może zostać absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Docelową grupę słuchaczy tworzą osoby zatrudnione lub aplikujące do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, osoby prowadzące lub planujące podjąć działalność gospodarczą, osoby prowadzące lub planujące prowadzenie gospodarstwa rolnego.